SMC บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

▸ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือ SMC) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

joker123

▸ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ในโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) เราจึงมีแผน CSR เพื่อให้ความรู้เรื่องนี้โดยเน้น กลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อยอดได้เพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อสังคมโดยรวม ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้มีนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก รวมถึงความเข้าใจในความจำเป็นของการออม ”

สล็อต

▸ บตท. ร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็น CSR Partner ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการเงินเช่นเดียวกัน และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพและส่งเสริมงานวิชาการที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินแถวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ร่วมกันจัด Money Talk เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี ภาควิชาเทคโนโลยีการเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล รวมถึงคณาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหลากหลาย Generation เพื่อ update สถานการณ์การเงินในโลกปัจจุบัน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สล็อตออนไลน์

▸ ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า “เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต มหาวิทยาลัยฯ จึงร่วมกับ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดสัมมนาทางด้านวิชาการนี้ขึ้นมา เนื่องจากทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายตรงกันคือต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษา

jumboslot

และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าการจัด Money Talk ในครั้งนี้ สามารถให้ความรู้แก่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ หรือการทำงานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถให้มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

slot

Tagged: Tags