การกู้เงิน เพื่อการลงทุน

เงินทุน คือปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนในธุรกิจทุกประเภท เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งกิจการและระหว่างดำเนินกิจการ เงินทุนทำให้องค์กรธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถทำให้กำลังการผลิตเพิ่มมากขั้น ทำให้การซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากเงินทุนจะมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ การกู้เงินเพื่อการลงทุน ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักธุรกิจเช่นเดียวกัน

joker123

การกู้เงิน เพื่อการลงทุน
การกู้เงินหรือการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ คือแนวทางบริหารการเงินที่ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เป็นหลักปฏิบัติเมื่อมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจหรือเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งการกู้เงินหรือการขอสินเชื่อสามารถทำได้ 3 แนวทาง ได้แก่

สล็อต

1.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) และ ธนาคารพาณิชย์ (Commercial bank) ธนาคารพาณิชย์นับเป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีความสำคัญที่สุด เพราะมีปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินให้กู้สูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆจึงเป็น สถาบันการเงินประเภทธนาคารที่นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการยื่นขอสินเชื่อเพื่อการลงทุนมากที่สุด

สล็อตออนไลน์

2.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ประเภทเฉพาะทาง
สถาบันการเงินประเภทเฉพาะทางหรือเฉพาะอย่างได้แก่ ธนาคารออมสิน (The Government Savings Bank) เป็นธนาคารที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 นอกจากธนาคารออมสินระดมเงินออมจากประชาชนมาลงทุน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ เช่น ซื้อตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและเอกชนกู้ยืม

jumboslot

3.การกู้เงินเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้แก่ บริษัทเงินทุน (finance company) กองทุนรวม (mutual fund) สหกรณ์การเกษตร และ สหกรณ์ออมทรัพย์

slot

การกู้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆ สิ่งที่นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการควรพิจารณาก็คือการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ ควรเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนในกิจการของตนเองเป็นสำคัญ

Tagged: Tags