ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนบุตร

สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีบุตรอยู่ในอุปการะ สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ จากเดิมที่สามารถนำบุตรมาลดหย่อนได้ คนละ 15,000 บาท และกรณีบุตรกำลังศึกษาอยู่ คนละ
17,000 บาท ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

joker123

บุตรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ (ยกเลิกเงื่อนไขเรื่องการศึกษา)
กรณีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส สามารถหัก ลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน
กรณีบุตรบุญธรรม โดยต้องมีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่เกินจำนวน 3 คน

สล็อต

ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้ว
กฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน

สล็อตออนไลน์

☘หลักเกณฑ์อายุของบุตรที่นำมาหักลดหย่อนได้☘
✔ อายุไม่เกิน 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ
✔ อายุ 20 – 25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ แต่ต้องศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป / ปริญญาตรีขึ้นไป
✔ ไม่จำกัดอายุ กรณีบุตรเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

jumboslot

หลักเกณฑ์รายได้บุตร
บุตรจะต้องไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ตลอดปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท (ไม่รวมเงินปันผล) หากบุตรมีรายได้มากกว่านี้ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้

slot

Tagged: Tags