ความหมายของการเงิน

การเงินหรือFinanceหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเงินและการตัดสินใจทางการเงินให้เกิดการหมุนเวียนโดยที่เน้นไปที่การจัดสรรด้านการเงินอย่างเป็นระบบโดยสถาบันทางการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 3ประเภท ได้แก่ การเงินสาธารณะ การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ

joker123

ประเภทของการเงิน
การเงินสาธารณะ คือ บทบาทและหน้าที่ของรัฐในการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการเงินของรัฐบาล และเป็นภารกิจหนึ่งของรัฐในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของรัฐว่าจะมีการดำเนินงานในด้านใดบ้าง
การเงินส่วนบุคคล คือ การจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรู้จัก จัดหาเงินเข้ามา และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
การเงินธุรกิจ คือ การศึกษาการจัดการทางการเงิน และการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท
ระบบของการเงิน

สล็อต

ระบบการเงิน หมายถึง ระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ออมและผู้ลงทุนมาพบกันโดยมีตลาดการเงินเป็นตัวกลางซึ่งมีสถาบันสำคัญคือ นายหน้า ผู้ค้า ผู้ประกันการขาย ศูนย์กลางที่ให้บริการทางด้านการขาย ตลอดจนกรอบกฎหมาย ตลาดการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ

สถาบันทางการเงิน
สถาบันทางการเงิน คือ สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจ โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออม และคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืม กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคนเราประกอบอาชีพมีรายได้เกิดขึ้น ซึ่ง สถาบันทางการเงินแบ่งออกเป็น 2ประเภท ได้แก่

สล็อตออนไลน์

สถาบันการเงินที่ประกอบกิจการธนาคาร หมายถึง สถาบันการเงินที่ดำเนินงานด้านรับฝากเงิน ที่ถอนคืนได้โดยใช้เงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือหนังสือสั่ง ธนาคารแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
– ธนาคารกลาง ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อในตลาด โดยกำหนดอัตราเงินสำรอง
– ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่รับฝากเงินและจ่ายเงินคืนเมื่อถูกทวงถาม
– ธนาคารเฉพาะกิจ หมายถึงธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ธนาคารออมสิน
สถาบันการเงินที่ไม่ได้ประกอบกิจการธนาคาร เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทกองทุนรวม สหกรณ์ เป็นต้น
ประโยชน์และความสำคัญของการเงิน

jumboslot

การเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของเรา ตอนเราไปซื้อของการใช้เงินนี่แหละในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเงิน เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ความสำคัญจึงมีมากและสามารถอธิบายความสำคัญได้คร่าวๆ ดังนี้

slot

-เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือการทำธุรกรรมต่างๆ
-เป็นตัวบ่งบอกถึงความอยู่รอดของบริษัท รวมถึงข้อผิดพลาด
-เงินช่วยให้เกิดการผลิต การแลกเปลี่ยนและทำให้ความเป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น
-เป็นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวก็จะมีผลต่างๆตามมา เช่น มีอัตราการจ้างงานของคนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
-เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ภายหน้า
-เป็นเครื่องวัดมูลค่า หน่วยของเงินสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าของสินค้า และบริการทำให้ทราบว่าสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีมูลค่าแตกต่างกัน

Tagged: Tags