งบการเงิน คือ?

สำหรับผู้ประกอบการ ระบบบัญชีและงบการเงินเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ไว้บ้างเพราะนอกจากทำให้รู้ผลประกอบการของธุรกิจหรือกิจการของตนเองแล้ว การศึกษาฐานะการเงินยังสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพคล่องของกิจการ หรือประเมินคุณภาพการดำเนินงานด้านการเงินได้ด้วย สิ่งแรกที่ควรศึกษาเรียนรู้หรือเข้าใจความหมายก็คือเรื่องของงบการเงิน

joker123

งบการเงิน คืออะไร

งบการเงิน (Financial Statement) เป็นรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่ได้จัดทำหรือจดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลาหนึ่ง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการในรอบระยะเวลานั้นๆ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กิจการต้องนําเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง

สล็อต

ประโยชน์ของงบการเงิน

งบการเงินจัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด ในการนําไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคต

สล็อตออนไลน์

ผู้ใช้งบการเงิน

งบการเงินไม่ใช่เพียงเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น ที่ต้องทราบรายละเอียดต่างๆจากงบการเงิน บุคคลที่ต้องการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช่ประโยชน์อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ลงทุน ลูกค้า เจ้าหนี้ รัฐบาล และผู้สนใจอื่นๆ
บุคคลภายใน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารกิจการ ลูกจ้างและพนักงาน
วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจากงบการเงิน

jumboslot

บุคคลภายนอกและบุคคลภายในต้องการใช้ข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนทั่วไปจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในกิจการนั้นหรือไม่
ลูกค้า จะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อดูถึงความมั่นคงน่าเชื่อถือของกิจการ และการกําหนดราคาของสินค้าหรือบริการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
เจ้าหนี้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อ
รัฐบาล ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรและการควบคุมธุรกิจในด้านต่างๆ
เจ้าของกิจการ จะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน
ลูกจ้างและพนักงาน จะใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อดูถึงความมั่นคงของกิจการ และใช้ในการเรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการตามความเหมาะสม
รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่กล่าวมา เป็นความรู้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ และทำให้เห็นความสำคัญของงบการเงินที่จำเป็นสำหรับกิจการมากกว่า การจัดทำข้อมูลเพื่อเสียภาษีให้แก่รัฐบาลเท่านั้น

slot

Tagged: Tags