ระบบการเงิน และ การบริหารการเงิน

“เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเงินเป็นตัวกำหนดค่าในการแลกเปลี่ยนกับ สินค้าและบริการ เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยวัดมูลค่า และการเงินยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ การจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญต่อระบบการเงินและการบริหารการเงินของทุก องค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจ

joker123

ระบบการเงิน และการบริหารการเงิน

ความสำคัญของระบบการเงิน

สล็อต

โครงสร้างการบริหารงานของทุกองค์กรจะต้องมีการวางระบบการเงินและการบริหารการเงินไว้ เป็นหลักสำคัญ เพราะถือว่าการเงินเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหรือส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะต้องมีความรู้ด้านการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะระบบการเงินและการบริหาร

สล็อตออนไลน์

การเงิน คือการบริหารเกี่ยวกับการหมุนเวียนของเงินที่มีอยู่หลายรูปแบบ และรวมถึงวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินที่มีผลต่อองค์กรทั้งในด้านดีหรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป รูปแบบการบริหารเงินหมุนเวียน เช่น การบริหารเงินสด

ลักษณะการบริหารเงินสด

การบริหารเงินสด คือลักษณะการบริหารเงินหมุนเวียนที่เป็นเงินสด ซึ่งมีทั้งกระแสเงินออก และกระแสเงินเข้า ตัวอย่าง เช่น

jumboslot

1.กระแสเงินเข้า ได้แก่เงินที่ได้รับจากการดำเนินงาน เงินขายสินค้า รายได้จากค่าตอบแทน เงินส่วนลด หรือดอกเบี้ยเงินได้

2.กระแสเงินออก เป็นเงินสดที่อยู่ในส่วนของค่าใช้จ่าย ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าขนส่ง หรือเงินค่าเสียภาษี

slot

การจัดการทางเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบการเงินและการบริหารการเงิน จะเกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องหลักๆได้แก่ การเงินและตลาดทุน ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนและสถาบันการเงินต่างๆ เรื่องที่สองได้แก่ การลงทุน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และการวิเคราะห์การลงทุน และเรื่องสุดท้ายได้แก่ การจัดการทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการเงินนั้นเอง

Tagged: Tags