ใครบ้าง..? ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้วนะคะ โดยมีกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐ , ภ.ง.ด. ๙๑) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหากยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของสรรพากร จะได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561

joker123

ส่วนใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะมี

  1. บุคคลธรรมดา
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
  4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

สล็อต

โดยหลักในการจัดเก็บภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็จะแบ่งออกเป็น

ตามแหล่งเงินได้ในประเทศไทย
คือ ผู้ที่มีเงินได้ในประเทศไทย กิจการของนายจ้างในประเทศไทยและมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย

สล็อตออนไลน์

ตามแหล่งเงินได้นอกประเทศไทย
คือ ผู้ที่มีเงินได้จากการทำงานในต่างประเทศ กิจการที่ทำในต่างประเทศและทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ (โดยมีเงื่อนไข..ถ้าอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน และนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยต้องยื่นเสียภาษีด้วย)

jumboslot

เกณฑ์ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา

  1. กรณีไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเกิน 60,000 บาท
  2. กรณีไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเฉพาะประเภทที่ 1 ประเภทเดียวเกิน 120,000 บาท
  3. กรณีมีคู่สมรสและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเกิน 120,000 บาท
  4. กรณีมีคู่สมรสและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเฉพาะประเภทที่ 1 ประเภทเดียวเกิน 220,000 บาท
  5. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีทีผ่านมาเกิน 60,000 บาท
  6. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเกิน 60,000 บาท

slot

โดยเงินได้พึงประเมินจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ตามมาตรา 40 ดังนี้
40 (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เงินเดือน โบนัส
40 (2) เงินได้เนื่องจากรับทำงานให้ ค่านายหน้า ค่าที่ปรึกษา
40 (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์
40 (4) เงินได้จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการขายทรัพย์สิน
40 (5) เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน
40 (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น ประกอบโรคศิลป์ วิชากฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
40 (7) เงินได้จากการรับเหมาที่เตรียมสัมภาระมาเอง
40 (8) เงินได้จากการทำธุรกิจ และนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) – (7)

จากรายละเอียดข้างต้นก็จะเห็นได้นะคะ ว่าใครบ้างที่จะต้องยื่นแบบฯและมีเงินได้พึงประเมินประเภทไหนบ้างที่จะต้องยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา รู้แบบนี้แล้ว..รีบยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีกันนะคะ

Tagged: Tags