การบริจาคเป็นสิ่งที่ดี ลดหย่อนภาษีต้องให้ถูกจุด

ใกล้สิ้นปีแล้วกับการวางแผนภาษีวันนี้เรามาพูดถึงการลดหย่อนภาษีด้วยเงินบริจาคว่ามีเงินบริจาคอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ joker123 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น เงินบริจาคสาธารณประโยชน์ หักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ได้แก่ สล็อต เงินบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา สล็อตออนไลน์ เงินบริจาคเข้าโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุน โบราณคดี เงินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน (แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ) เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ต้องบริจาค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – … Continue reading "การบริจาคเป็นสิ่งที่ดี ลดหย่อนภาษีต้องให้ถูกจุด"

เก็บเงินเท่าไหร่..ถึงจะพอใช้หลังเกษียณ

วันนี้มี 5 Step สู่การวางแผนเกษียณที่ดี มาฝากกันค่ะ joker123 Step 1 ตั้งคำถามกับตัวเอง ปัจจุบันทำงานมาแล้วกี่ปี มีเงินเก็บแล้วเท่าไหร่ คาดว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่ อยากมีเงินใช้หลังเกษียณเท่าไหร่ต่อเดือน ณ มูลค่าอนาคต คาดว่าจะมีอายุขัยเท่าไหร่ สล็อต Step 2 สำรวจแหล่งรายได้หลังเกษียณ เงินบำเหน็จ / บำนาญ กรณีข้าราชการ เงินบำนาญจากประกันสังคมกรณีพนักงานประจำ ที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน 180 เดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ สล็อตออนไลน์ Step 3 คำนวณจำนวนเงินที่ต้องออมเพิ่ม วางแผนออมและลงทุน jumboslot Step 4 ทำตามแผนการเงินที่วางไว้ Step 5 ติดตาม ทบทวน และประเมินผล ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ slot ลองคำนวณดูกันนะคะ​ว่าอยากมีเงินใช้เท่าไหร่หลังเกษียณ … วางแผนเร็ว… ย่อมได้เปรียบค่ะ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนบุตร

สำหรับผู้มีเงินได้ที่มีบุตรอยู่ในอุปการะ สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ จากเดิมที่สามารถนำบุตรมาลดหย่อนได้ คนละ 15,000 บาท และกรณีบุตรกำลังศึกษาอยู่ คนละ17,000 บาท ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ joker123 บุตรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ (ยกเลิกเงื่อนไขเรื่องการศึกษา)กรณีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้มีเงินได้และคู่สมรส สามารถหัก ลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนกรณีบุตรบุญธรรม โดยต้องมีการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม ลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่เกินจำนวน 3 คน สล็อต ในกรณีผู้มีเงินได้มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก เว้นแต่ในกรณีผู้มีเงินได้มีบุตรชอบด้วกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้ แต่ถ้าบุตรชอบด้วยกฎหมายมีจำนวนไม่ถึง 3 คน ให้นำบุตรบุญธรรมมาหักได้ โดยเมื่อรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องไม่เกิน 3 คน สล็อตออนไลน์ ☘หลักเกณฑ์อายุของบุตรที่นำมาหักลดหย่อนได้☘✔ อายุไม่เกิน 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ✔ อายุ 20 – 25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะ … Continue reading "ข้อควรรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนบุตร"

วางแผนการเงินอย่างไร? ไม่ให้สะดุด

ใกล้เทศกาลวันสงกรานต์เข้ามาทุกที.. หลายท่านคงมีแผนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนพักร้อนไปเที่ยวพักผ่อน แผนกลับบ้านเพื่อไปรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ หรือแผนไปร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับครอบครัว ในเทศกาลวันหยุดนี้กันนะคะ และช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การวางแผนการเงิน เพื่อใช้จ่ายกันนะคะ เพราะหากไม่ได้วางแผนการเงินให้ดี อาจเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้ หรือการเงินสะดุดได้ค่ะ joker123 ซึ่งในวันนี้..เราก็มีการวางแผนการเงินอย่างไร ไม่ให้สะดุด ต้อนรับ “วันสงกรานต์” มาฝากกันนะคะ สล็อต ตั้งงบประมาณก่อนอื่นเราต้องตั้งงบประมาณที่จะใช้กันก่อนนะคะ ว่าช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้เราจะใช้เงินเท่าไหร่ เช่น ตั้งงบประมาณใช้จ่ายไว้ 15,000 บาท สล็อตออนไลน์ เขียนแยกรายจ่ายแต่ละรายการเมื่อเราตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราก็มาแยกรายจ่ายออกเป็นแต่ละรายการกันนะคะ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าของเยี่ยมญาติผู้ใหญ่,ค่ากิจกรรมสังสรรค์, เงินทำบุญ เป็นต้น jumboslot วางแผนป้องกันความเสี่ยงเผื่อกรณีฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นช่วงอันตราย..ที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เราจึงไม่ควรมองข้ามที่จะป้องกันความเสี่ยงนี้ด้วย เช่น การทำประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ ประกันเดินทาง เป็นต้น slot

ใครบ้าง..? ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้วนะคะ โดยมีกำหนดระยะเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐ , ภ.ง.ด. ๙๑) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และหากยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของสรรพากร จะได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 joker123 ส่วนใครบ้างที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็จะมี บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง สล็อต โดยหลักในการจัดเก็บภาษีของผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็จะแบ่งออกเป็น ตามแหล่งเงินได้ในประเทศไทยคือ ผู้ที่มีเงินได้ในประเทศไทย กิจการของนายจ้างในประเทศไทยและมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย สล็อตออนไลน์ ตามแหล่งเงินได้นอกประเทศไทยคือ ผู้ที่มีเงินได้จากการทำงานในต่างประเทศ กิจการที่ทำในต่างประเทศและทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ (โดยมีเงื่อนไข..ถ้าอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 180 วัน และนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยต้องยื่นเสียภาษีด้วย) jumboslot เกณฑ์ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา กรณีไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเกิน 60,000 บาท กรณีไม่มีคู่สมรส และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ผ่านมาเฉพาะประเภทที่ 1 ประเภทเดียวเกิน 120,000 … Continue reading "ใครบ้าง..? ที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"

10 จุดอ่อนของคนไทย..ที่คุณควรรู้

จุดอ่อนของคนไทย ที่เราคนไทยควรรู้ เพราะทุกข้อแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นั่นคือ ความจริง ที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยในปัจจุบันและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยนับล้าน..ต้องตกงาน joker123 คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจการเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อยๆ สล็อต การศึกษายังไม่ทันสมัย คนไทยส่วนใหญ่เก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ไม่กล้าแสดงออก ขี้อายทไม่มั่นใจในตัวเอง จึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า สล็อตออนไลน์ มองอนาคตไม่เป็น คนไทยมากกว่า 70% ทำงานแบบไร้อนาคตทำแบบวันต่อวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายใน อนาคตที่ชัดเจน jumboslot ไม่จริงจังในความรับผิดชอบหน้าที่ ทำแบบผักชีโรยหน้าหรือทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่างเคร่งครัด เพราะหมายถึงความเชื่อถือในระยะยาว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ slot การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ ประชากรประมาณ 60 – 70% ที่อยู่ห่างไกลจะขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง และชุมชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม การบังคับกฎหมายไม่เข้มแข็ง และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปรามปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำแบบเอาตัวรอดไปก่อนไม่มีมาตรฐาน อิจฉาตาร้อน สังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษเลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจ มีเงิน … Continue reading "10 จุดอ่อนของคนไทย..ที่คุณควรรู้"

บริหารเงินอย่างไร เมื่อได้ เงินก้อนโต

หากพูดถึง “เงินก้อนโต” ย่อมเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ล้วนปรารถนา ไม่ว่าจะได้เงินนั้นมาจาก อาทิเช่น มรดก เงินรางวัล โบนัส เงินบำเหน็จ เงินเกษียณ กำไรจากการทำธุรกิจ เป็นต้น เราจะมาพูดถึงหลักการบริหารเงินอย่างไร ให้เงินก้อนโตนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตงอกเงย และอยู่กับเราไปนาน ๆ กันค่ะ joker123 โดยหลักในการบริหารเงินก้อนนี้ เราจะแบ่งเป็นหัวข้อในการพิจารณาและความสำคัญในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้นะคะ1.เงินสำรอง ก่อนอื่นเราต้องพิจารณาก่อนว่า มีเงินสำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน 3 – 6 เดือนของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วหรือไม่ หากยังไม่มีควรกันเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นเงินส่วนแรกที่สำคัญที่สุด สล็อต 2.หนี้สิน พิจารณาหนี้สินที่มีอยู่ หากมีเงินมากพอที่จะปิดหนี้ ควรเลือกปิดหนี้ที่ดอกเบี้ยมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก เช่น สินเชื่อเงินสด หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น และหากปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงแล้ว ก็พิจารณาหนี้บ้าน หรือหนี้รถ แต่หากไม่สามารถปิดหนี้ได้ทั้งหมด เช่น หนี้บ้าน เราสามารถนำเงินก้อนโปะหนี้บ้านบางส่วน เพื่อลดเงินต้นและลดดอกเบี้ยของหนี้บ้านได้ 3.ประกันความเสี่ยง สำรวจว่าเรามีความเสี่ยงด้านไหนบ้าง และความเสี่ยงนั้นเราสามารถรับได้เองหรือไม่ หากไม่สามารถรับไว้เอง แนะนำโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันรับความเสี่ยงแทน เช่น ประกันภัยบ้าน … Continue reading "บริหารเงินอย่างไร เมื่อได้ เงินก้อนโต"

12 วิธี สู่สุขภาพการเงินที่ดี

หากพูดถึงเรื่องสุขภาพการเงินที่ดี…วันนี้เรามั่นใจหรือไม่ว่า เรามีสุขภาพการเงินที่ดี…ไม่ว่าในวันนี้หรือในอนาคต..เราได้เตรียมพร้อม เรียบร้อยแล้ว..แต่หากวันนี้ยังไม่มั่นใจ..เรามี 12 วิธี ที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพการเงินที่ดี มาแนะนำค่ะ joker123 รู้จักจัดสรร รายได้รายได้เมื่อรับมาแล้ว จัดสรรใช้จ่าย เหลือเก็บออมและลงทุน 10% – 30% จดบันทึกรายรับ รายจ่ายการบันทึกจะทำให้เรารู้ว่า เราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง และรายการใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ เพื่อจะได้มีเงินเหลือแล้วนำไปออมเพิ่มได้ สล็อต มีบัญชีสำรองฉุกเฉินบัญชีนี้ถือว่า สำคัญเผื่อไว้ยามฉุกเฉินควรเตรียม 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เก็บออมสม่ำเสมอวินัยในการออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีรายได้เข้ามา ควรเก็บออมก่อน ที่เหลือค่อยนำไปใช้จ่าย ออมเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือน สล็อตออนไลน์ มีเป้าหมายทางการเงินการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้เรารู้ว่าต้องเก็บเงินเท่าไหร่ ถึงจะสามารถมีเงินได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทุนการศึกษา วางแผนเกษียณ ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จำเป็นหนี้สิน มีเท่าที่จำเป็น เหมาะสม พิจารณาถึงความสามารถในการชำระและการปลดหนี้ทุกอย่างก่อนเกษียณ jumboslot หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่ใจเรื่องอาหารการกินที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี เพราะหากมีปัญหาด้านสุขภาพ ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงาน ค่าใช้จ่าย … Continue reading "12 วิธี สู่สุขภาพการเงินที่ดี"

สร้างรายได้เสริมด้วยงานอดิเรกชิคๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน

การเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นมีข้อดีที่หลายคนต้องอิจฉาก็คือ รายได้ที่สม่ำเสมอ ในแต่ละเดือน แถมบางคนยังได้รับโบนัสก้อนโตทุก ๆ สิ้นปีอีกด้วย แหล่งรายได้นี้ นับเป็นหลักประกันสำคัญให้กับชีวิตได้อย่างดี ในขณะที่คนทำงานฟรีแลนซ์ หรือเจ้าของธุรกิจต้องรับความเสี่ยงเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้แล้ว มนุษย์เงินเดือนยังมีเวลาหลังเลิกงาน มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ซึ่งสามารถ นำเวลาที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้ ทำไมไม่ลองเอาเวลาว่างมาทำตาม “5 ช่องทางสร้างรายได้เสริม” ดังนี้ joker123 1 เลือกงานอดิเรกที่ชอบนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นอาชีพเสริม เช่น -ชอบถักเสื้อผ้าและตุ๊กตา ก็ทำขายเป็นสินค้าแฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้-ชอบภาษาต่างประเทศก็รับจ้างเป็น ล่ามแปลเอกสารและ บทภาพยนตร์ได้-ชอบกินชอบเที่ยว ก็ทำ-เว็บรีวิวและโฆษณาให้ร้านค้าได้-ชอบแต่งหน้าแต่งตัวก็ทำคลิปสอนแต่งหน้า-รีวิวเครื่องสำอางและเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ สล็อต 2 วางแผนระยะยาวเริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ ที่ไม่ต้องลงทุน มาก ขอให้เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข แม้ไม่ได้เงินในช่วงแรกก็รู้สึกยังอยาก ทำต่อ แล้วพอเริ่มมีรายได้เข้ามาและ สินค้าเริ่มเป็นที่รู้จักค่อยขยับขยายกิจการตามกำลังของตนเอง ที่สำคัญ คือต้องไม่ให้กระทบกับงานประจำเพราะยังคงเป็นแหล่ง รายได้หลักอยู่ 3 เริ่มทำการตลาดเมื่อสร้างสินค้าขึ้นมาแล้วก็ต้องลองนำไปขาย และเรียนรู้ตลาดว่า จริงๆ แล้วลูกค้าเป็นกลุ่ม เป้าหมายที่ตรงกับที่คิดไว้หรือไม่ อยู่ที่ไหน ยินดีจะซื้อสินค้าแบบนี้ด้วยราคาเท่าไหร่ซื้อผ่านช่องทางไหนเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการตลาด ที่เหมาะสม เช่น ผลิตเสื้อผ้าเด็ก แฮนเมด … Continue reading "สร้างรายได้เสริมด้วยงานอดิเรกชิคๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน"

ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

“ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน” joker123 วันนี้เรามาดูความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการวางแผน การเงินที่ทำให้หลายๆ ท่านยังไม่วางแผนการเงินกันนะคะ ยังไม่พร้อมหากรอพร้อมแล้วเมื่อไหร่เรา จึงจะพร้อม ซึ่งอาจจะช้าไปเรื่อย เราควรจะวางแผนการเงินเมื่อไหร่ คำตอบคือ “ตอนนี้ดีที่สุด” เพราะหากเรายิ่งวางแผนเร็ว ยิ่งได้เปรียบ ยิ่งประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่น สล็อต ความรู้ยังไม่มากพอต่อให้มีความรู้มากพอแค่ไหน ทุกอย่างอยู่ที่ลงมือทำ ไม่จำเป็นต้องรอให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยวางแผน ค่อยๆ เริ่มต้น จากการวางแผนการใช้จ่าย บันทึกรายรับรายจ่าย ทำให้เราที่มา ที่ไปของเงิน ก็ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มเงินออมได้ สล็อตออนไลน์ หนี้สินเยอะ ภาระเยอะเป็นความเข้าใจผิดที่สุดในเรื่องการวางแผนการเงิน หากมีหนี้สิน ภาระเยอะแล้ว ยิ่งต้องวางแผน หาทางจัดการหนี้สินที่มีอยู่ มีหนี้สินก็สามารถวางแผนการออม และการลงทุนไปพร้อมๆ กันได้ ด้วยการจัดสรรการใช้จ่ายที่ดี jumboslot ยุ่งยาก ไม่มีเวลาการวางแผนการเงิน ไม่ได้ยุ่งยาก และไม่ได้ใช้เวลามากมาย ในการวางแผนอย่างที่คิด เริ่มต้นอาจมองว่ายาก ทำไม่ได้ เพราะไม่เคยทำ แต่หากเรามีการวางแผนที่เป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว เราก็สามารถทำตามแผนได้ slot ดังคำที่ว่า … Continue reading "ความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน"