มาสเตอร์การ์ดชี้ เงินมีส่วนแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจ

สังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจ แต่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงโอกาสนั้นได้ แม้ว่าจำนวนของนักธุรกิจหญิงทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แต่การเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจของตัวเอง อาทิ เงินทุน ระบบโลจิสติกส์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้หญิง และยังแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

joker123

มาสเตอร์การ์ดต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนผู้หญิงที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัว และช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้มาสเตอร์การ์ดพยายามหาข้อมูลเชิงลึกและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้หญิงทั่วโลกและได้จัดทำดัชนีผู้ประกอบการสตรีขึ้น ล่าสุดมาสเตอร์การ์ดได้เปิดเผยรายงานดัชนีผู้ประกอบการสตรีประจำปี พ.ศ. 2562 (Mastercard Index of Women Entrepreneurs; MIWE) ซึ่งเป็นผลสำรวจที่รวบรวมข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ในระดับนานาชาติเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของนักธุรกิจหญิงและเจ้าของธุรกิจหญิงใน 58 ประเทศ ซึ่งคิดเป็น 80% ของแรงงานหญิงทั่วโลก

สล็อต

จากการประมวลผลข้อมูลในปีที่ผ่านมา พบว่าการมีฐานรายได้สูงและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้หญิงผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเสมอไป แต่เป็นเพราะสภาวะแวดล้อมทางสังคม การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ หรือค่านิยมทางสังคม

การเติบโตด้านเศรษฐกิจอาจไม่ใช่ทุกอย่าง
การอาศัยอยู่ในประเทศที่มีฐานรายได้สูงและมีความเจริญทางเศรษฐกิจนับว่ามีส่วนกระตุ้นให้ผู้หญิงอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ผลสำรวจพบว่า หนึ่งในสามของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งติดอันดับ 20 ประเทศที่ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีนั้น เป็นประเทศที่มีฐานรายได้สูงและเป็นประเทศที่เจริญแล้ว อาทิ ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยประเทศเหล่านี้มีระบบการศึกษา การจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจที่ดีกว่าประเทศที่มีฐานรายได้ต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม รายได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการผันตัวเป็นนักธุรกิจหญิงเท่านั้น จะเห็นได้จากผลสำรวจถึงแม้ว่า ประเทศไทย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม จะไม่ได้เป็นประเทศที่มีฐานรายได้สูง แต่กลับได้คะแนนเกณฑ์การสนับสนุนนักธุรกิจหญิงที่สูงจากผลสำรวจ MIWE ในขณะที่ประเทศที่มีฐานรายได้สูงและเจริญแล้วอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้คะแนนสำหรับเกณฑ์การสนับสนุนนักธุรกิจหญิงค่อนข้างต่ำ (ติดอันดับที่ 36 และ 46 ตามลำดับ)

สล็อตออนไลน์

ผู้หญิงเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองด้วยผลเหตุมากมายที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในนั้นคือ โอกาส (Opportunity) ผู้หญิงกลุ่มนี้รู้ว่าอยากจะพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไปในทิศทางใดและมั่นใจว่าตัวเองสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ทั้งยังต้องการอิสระในการทำงาน และบางรายต้องการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มสถานะทางการเงินของตนเอง ซึ่งความตั้งใจเหล่านี้มากพอที่จะทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ก้าวข้ามผ่านความกลัวต่อความล้มเหลวในการทำธุรกิจ (Fear of Failing Rate) และคอยมองหาช่องทางเพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง อย่างประเทศเวียดนามและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราความกลัวต่อความล้มเหลวสูง (46.6% และ 41.4% ตามลำดับ) แต่กลับมีอัตราส่วนของนักธุรกิจหญิงสูง (27.0% และ 30.9% ตามลำดับ)

jumboslot

อีกหนึ่งแรงผลักดันคือ ความจำเป็น (Necessity) หากสถานที่ทำงานเดิมไม่มีการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการทำงาน และผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หรือการศึกษาความรู้ความสามารถที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวอาจทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จมากกว่า แต่ในทางกลับกันหากหน้าที่การงานตอบโจทย์ ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีพอ ความคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวของผู้หญิงอาจดูไกลออกไป โดยเฉพาะถ้าการเริ่มต้นธุรกิจนั้นๆ จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การกู้ยืมเงิน

หน่วยชี้วัดความสามารถของผู้หญิงในการขึ้นเป็นนักธุรกิจชั้นนํา บุคลากรเฉพาะทาง ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง นำโดย 4 ประเทศที่ติด 10 อันดับประเทศ จากการจัดอันดับทั่วโลกในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (ติดอันดับที่ 1) ไทย (4) เวียดนาม (7) และนิวซีแลนด์

slot

เป็นที่รู้กันดีว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศยังมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการเงิน บทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน และอีกมากมายที่ผู้หญิงได้รับโอกาสน้อยกว่าผู้ชาย จากผลการสำรวจพบว่า ประเทศที่มีค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงทำงานและมีความฝัน ถึงแม้ว่าประเทศเหล่านั้นจะส่งเสริมการประกอบธุรกิจส่วนตัวและสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายก็ตาม แต่ผู้หญิงเหล่านั้นก็ไม่คิดที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั่งทำงานในตำแหน่งระดับผู้บริหาร ทั้งนี้เกิดจากความกลัวต่อความล้มเหลวในการทำธุรกิจที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากค่านิยมทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบดังกล่าว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการทำธุรกิจ มีสัดส่วนของนักธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่กลับมีสัดส่วนของนักธุรกิจหญิงเพียง 7% เท่านั้น

ร่วงหรือรอด? เปิดผลประเมินการเงินที่เป็นธรรม ปีที่ 2

เมื่อดูผลการประเมินรายหมวด ธนาคาร 9 แห่งโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด หมวดที่ธนาคารได้คะแนนสูงสุด 3 หมวดแรก ยังคงเป็นหมวดเดียวกันกับผลการประเมินนโยบายปี 2561 ได้แก่ หมวดการขยายบริการทางการเงิน เพิ่ม 5.1% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 54.4% จาก 49.3% ในปีก่อน) หมวดการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่ม 12.1% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 46.8% จาก 34.7% ในปีก่อน) และหมวดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่ม 0.9% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 42.6% จาก 41.7% ในปีก่อน) นอกจากนี้หมวดที่ธนาคารส่วนใหญ่ได้คะแนนรวมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้แก่ หมวดอาวุธ รองลงมาคือหมวด ภาษี ค่าตอบแทน สิทธิแรงงาน และ สิทธิมนุษยชน ตามลำดับ

joker123

หมวดที่ธนาคารได้คะแนนน้อยที่สุดและได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 5% มี 5 หมวด ได้แก่ หมวดธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 1.7% (จาก 0.0% ในปีก่อน เป็น 1.7% ในปีนี้) โดยมีธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่เปิดเผยนโยบายในหมวดนี้ หมวดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขึ้น 1.2% (จาก 1.2% ในปีก่อน เป็น 2.3% ในปีนี้) หมวดความเท่าเทียมทางเพศ เพิ่มขึ้น 1.3% (จาก 1.5% ในปีก่อน เป็น 2.8% ในปีนี้) หมวดสิทธิมนุษยชน เพิ่มขึ้น 0.9% (จาก 1.7% ในปีก่อน เป็น 2.6% ในปีนี้) และหมวดค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น 2.3% (จาก 1.8% ในปีก่อน เป็น 4.1% ในปีนี้)

สล็อต

ทั้งนี้ธนาคารไทยโดยรวมยังไม่มีการประกาศนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ซึ่งรวมถึงแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนต่อสาธารณะ อันเป็นเสมือนคำมั่นสัญญาที่มีต่อผู้บริโภคว่าธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของนโยบายสินเชื่อของธนาคาร แต่ยังไม่เปิดเผยนโยบายสินเชื่อรายอุตสาหกรรม ส่วนธนาคารทหารไทยเปิดเผยนโยบายที่ชัดเจนมากกว่า

สล็อตออนไลน์

ดิจิทัลดันบริการการเงินพุ่ง แต่ความเท่าเทียมทางเพศยังต่ำอยู่ 

การขยายบริการทางการเงิน เป็นหัวข้อที่ธนาคารไทยโดยรวมได้คะแนนค่อนข้างดี ไม่มีธนาคารใดได้คะแนนต่ำกว่า 20% ในหมวดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความตื่นตัวของธนาคารไทยทุกแห่งต่อกระแสธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) ซึ่งขยับขยายพรมแดนของการให้บริการทางการเงินออกไปจากเดิม

jumboslot

ในบรรดาหมวดที่ธนาคาร 9 แห่ง ยังคงได้คะแนนน้อย คือ หมวดความเท่าเทียมทางเพศ ได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 2.8% และหมวดค่าตอบแทนได้คะแนนเฉลี่ย 4.1% สะท้อนถึงภาวะที่ธนาคารไทยโดยส่วนใหญ่ยังไม่เปิดเผยนโยบายที่ชัดเจนด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร และมีมาตรการป้องกันและบรรเทาการเลือกปฏิบัติทางเพศต่อลูกค้าอย่างไร รวมทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์อื่นนอกเหนือจากการพิจารณาด้วยผลประกอบการทางธุรกิจมาใช้ในการประเมินค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น การใช้เกณฑ์ความพึงพอใจของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และการปรับปรุงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

slot

ธนาคารไทยตื่นตัวสู่ความเป็นธรรมและยั่งยืน
แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย มีสมาชิกประกอบด้วยบริษัทวิจัย ป่าสาละ จำกัด และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิบูรณะนิเวศ เริ่มต้นการประเมินครั้งแรกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของภาคการธนาคาร ในบทบาทที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยและโลกใบนี้ไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจบนแนวคิดการธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) ผ่านการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เปิดเผย และเป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและความเป็นมนุษย์

สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าคณะวิจัย กล่าวว่า “การที่ธนาคารทุกแห่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีแรก สะท้อนว่าธนาคารไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นต่อการเปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นธรรมและความยั่งยืนในมิติต่างๆ ทางคณะวิจัยเองก็รับรู้ได้ถึงการเปิดรับและความตื่นตัว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในช่วงการเข้าหารือในช่วงรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งธนาคารหลายแห่งมีการเปิดเผยนโยบายเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ทางการของตัวเอง”

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย มีความเชื่อมั่นว่าธนาคารไทยทุกแห่งสามารถใช้เกณฑ์การประเมิน Fair Finance Guide International เป็นแนวทางพัฒนานโยบายสินเชื่อ (Credit Policy) ได้ รวมถึงสามารถนำไปสู่การพัฒนารายการอุตสาหกรรมที่ธนาคารมีนโยบายไม่สนับสนุนทางการเงินเพราะมีแนวโน้มสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง (Exclusion List) ตลอดจนพัฒนานโยบายอื่นๆ ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนตามหลักการธนาคารที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนตามแนวปฏิบัติการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562) อย่างเป็นรูปธรรม

ฝ่าวิกฤต COVID-19 บนความท้าทายของเศรษฐกิจแบบ ‘2 ต่ำ 1 สูง’

ตลาดการเงินโลกกำลังผันผวนอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่สร้างความตื่นกลัวให้นักลงทุนในระดับที่ใกล้เคียงกับวิกฤติการเงินปี 2008 เพราะแม้ทางการจีนจะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการควบคุมการแพร่ระบาด แต่สถิติจำนวนผู้ป่วยในสหรัฐฯ และยุโรปกลับเพิ่มขึ้นจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นักลงทุนพบกับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นมานานหลายปี เช่น ธนาคารกลางออกมาหั่นดอกเบี้ยแบบฉุกเฉิน และราคาหุ้นตกต่ำจนหลายตลาดต้องหยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน นักลงทุนกำลังเป็นกังวลว่าจะฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไร

joker123

ในมุมมองของ KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) พร้อมด้วยพันธมิตร Lombard Odier (ลอมบาร์ด โอเดียร์) ผู้ให้บริการไพรเวทแบงค์ระดับสากล คาดว่าราคาสินทรัพย์ที่ลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ได้สะท้อนผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะโดยผลของ COVID-19 บนห่วงโซ่การผลิต การบริโภค การติดต่อสื่อสารและเดินทาง ตลอดจนการค้า ไปมากแล้ว นอกจากนี้การอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมหาศาลผ่านการลดดอกเบี้ยและการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE) ของธนาคารกลางที่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในเวลาอันใกล้จะบรรเทาความกลัวและแรงกดดันในตลาดการเงินได้ จึงมีโอกาสที่ราคาสินทรัพย์จะปรับเพิ่มขึ้น (Rebound) อย่างน้อยในช่วงสั้น อย่างไรก็ตาม หากปราศจากข้อมูลเชิงบวกของ COVID-19 เช่น จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกลดลง หรือค้นพบแนวทางการรักษา พร้อมด้วยกำลังสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากนโยบายการคลัง เช่น การเพิ่มงบประมาณ การเร่งใช้จ่ายภาครัฐฯ และการลดภาษี ตลอดจนนโยบายพิเศษอื่นๆ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างหนี้ ราคาสินทรัพย์ที่ฟื้นตัวจากผลของนโยบายการเงินอาจไปได้ไม่ไกล ดังนั้น นักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง ไม่สามารถลงทุนระยะยาว (3-5 ปี) หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้ ยังไม่ควรเข้าซื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการช้อนซื้อหรือการไล่ราคา

สล็อต

สำหรับ ภาพรวมคำแนะนำการจัดพอร์ตลงทุน จากปี 2019 ที่ราคาสินทรัพย์เกือบทุกประเภทพุ่งขึ้นภายใต้เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงท้ายวัฎจักรการเติบโต (Late cycle) และเผชิญกับสภาวะ ‘2 ต่ำ 1 สูง’ คืออัตราการเติบโตต่ำ ดอกเบี้ยต่ำ และความเสี่ยงสูง ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอยและความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นมามาก นักลงทุนต้องมีความระมัดระวัง โดยเน้นพอร์ตการลงทุนหลักที่มีกลไกกระจายความเสี่ยงอย่างดี พอร์ตเสริมที่สมดุล รวมทั้งถือสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดจำนวนหนึ่ง นับเป็นพัฒนาการจากการลงทุนแบบดั้งเดิมเพื่อให้ผ่านความท้าทายไปสู่ความยั่งยืนของการสร้างความมั่งคั่ง ได้แก่

สล็อตออนไลน์

พอร์ตหลักต้องมีสภาพคล่อง พร้อมกลไกการกระจายและควบคุมความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยงคือที่มาของผลตอบแทน ดังนั้น นอกจากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหลายประเภทและหลายภูมิภาคแล้ว พอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio) ต้องมีกลไก “กระจายและควบคุมความเสี่ยง”

jumboslot

นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับ “การกระจายความเสี่ยงมากกว่ากระจายเงินลงทุน” โดยมี 2 หลักการจาก เรย์ ดาลิโอ (Ray Dalio) มหาเศรษฐีและผู้ทรงอิทธิพลด้านการลงทุนระดับโลกคือ 1) การสร้างสมดุลความเสี่ยงของสินทรัพย์ (Risk-based Allocation) ในการจัดสัดส่วนเงินลงทุน กล่าวคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับเงินลงทุนน้อย สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำจะได้รับเงินลงทุนมาก เช่น ในภาวะตลาดที่หุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ 3 เท่า เงินลงทุน 1 ใน 4 จะลงทุนในหุ้น และ 3 ใน 4 จะลงทุนในตราสารหนี้ ต่างจากการกระจายเงินลงทุนแบบดั้งเดิมที่กระจายเงินลงทุนด้วยการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้อย่างละ 50% ทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตที่แท้จริงกระจุกตัวในหุ้น และ 2) การปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่อง (Active Rebalancing) เพราะตลาดถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยมากมาย พอร์ตการลงทุนหลักต้องปรับให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของสินทรัพย์แต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงไป ความคล่องตัวในการปรับพอร์ตและควบคุมความเสี่ยงจึงจำเป็นมากโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนสูง ด้วยหลักการทั้งสองนี้ในภาวะปกติ ณ เวลาหนึ่งๆ จะมีสินทรัพย์อย่างน้อยหนึ่งประเภทที่สร้างผลตอบแทนหรือช่วยพยุงพอร์ตการลงทุนหลักไว้เสมอ ทำให้ลดโอกาสที่นักลงทุนจะตื่นกลัวจนถอยหนีออกจากตลาด (ขายสินทรัพย์) ในช่วงที่ราคาตกต่ำ

slot

“ความเสี่ยงในตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้นสูงมากตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้พอร์ตการลงทุนหลักเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้ขึ้น พร้อมๆ กับลดสัดส่วนเงินลงทุนในหุ้นรวมทั้งลดอัตราทด (Leverage) ลงมาตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงถึงปัจจุบัน” ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยกว่าพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมอื่นๆ”

ลงทุนหุ้นใน Survival Theme
อีกหนึ่งพัฒนาการคือการเลือกหุ้น ภายใต้โหมดระมัดระวัง นักลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ Mega trend หรือธุรกิจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ (Disrupt) ให้แก่ธุรกิจแบบเดิมที่มีมานาน ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ตลอดจนวิถีชีวิตของคน ทำให้ธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อไป เช่น 1) ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech) เช่น การวินิจฉัยโรคจากระยะไกล การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ 2) ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต (Next Generation Energy) เช่น พลังงานจากลม แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสะอาด เช่นเดียวกับ 3) การจัดการคุณภาพดินและน้ำ (Clean Land and Water) เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงและเพิ่มปริมาณน้ำดื่มสะอาดให้กับประชากรในทุกพื้นที่ของโลก การลงทุนใน Mega trend เหล่านี้นับเป็นการ สร้าง ‘โลกอนาคต’ ที่ยั่งยืน พร้อมผลตอบแทนที่ ‘ดี’

5 ข้อแนะนำ การบริหารเงินส่วนบุคคล ยุคโควิด-19

ในช่วงเวลานี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐเป็นอย่างมาก จึงมีการประกาศใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรค ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจากการสำรวจของ National Endowment for Financial Education (NEFE) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 88% ของประชากรมีความเครียดหนักในเรื่องของการบริหารเงินส่วนบุคคล (Personal Finances) แล้วอีกกว่า ครึ่งของจำนวนประชากรมีความกังวลในเรื่องของเงินเก็บที่ไม่เพียงพอ

joker123

จนวิตกไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของประเทศไทยนั้น องค์กรUNICEF, UNDP และ UNFPA ก็ได้ทำการสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็ก และเยาวชนในประเทศไทย ในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลเร่งด่วนให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยความกังวลใจของเด็กและเยาวชน 80.74% เป็นเรื่องปัญหาการเงินของครอบครัว รองลงมาเป็นเรื่องการเรียนและการสอบ (53.98%) กังวลว่าคนใกล้ตัวหรือตัวเองจะติดเชื้อไวรัส (52.55%) กังวลเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ (47.82%) และมีความเครียดจากการต้องอยู่แต่ในบ้าน (46.27%)

ขณะที่ 84.66% ชี้ว่า ผลกระทบและความกังวลใจในวงกว้างคือ เรื่องของสถานะทางการเงินของครอบครัวที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ตามมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 คือ ปัญหาบริหารเงินส่วนบุคคล

สล็อต

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้รายได้ของประชาชนและธุรกิจปรับลดลง หลายธุรกิจต้องปิดดำเนินการ บางแห่งต้องปิดกิจการลง ทำให้หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ โดยกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ กลุ่มคนที่มีหนี้สิน และมีรายได้ที่ลดลง ซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีภาระต้องผ่านชำระหนี้ตามงวด ๆ ดังนั้น อาจารย์กุลบุตรได้ให้ข้อแนะนำ 5 อย่างในการบริหารเงินส่วนบุคคล ยุคโควิด-19

เรียนรู้ ติดตามข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องการบริหารการเงินจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ได้เผยแพร่ความรู้ มาตราการ ช่วยเหลือต่างๆ ทำให้เราได้ทราบถึง มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ และช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์คุ้มครองบริการทางการเงิน (ศคง.) ที่คอยให้คำปรึกษา หรือ ช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชน และธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

สล็อตออนไลน์

การจัดการหนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนมีหนี้ ซึ่งการลดภาระมีหลายรูปแบบ เช่น การพักชำระเงินต้น หรือ การพักชำระดอกเบี้ย ซึ่งเราเรียกง่ายๆว่า ‘การแขวนหนี้’ โดยการพักการชำระดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับคะแนนเครดิต (Credit Score) และไม่ส่งผลต่อประวัติในการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือที่สถาบันการเงินประกาศเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำของแต่ละแห่งเท่านั้น ลูกหนี้ยังสามารถเจรจากับสถาบันการเงินให้ผ่อนปรนเพิ่มได้เป็นกรณีๆ ถ้าเห็นว่า การผ่อนชำระนั้นยังสูงเกิดกว่าที่จะชำระไหว

ในส่วนกรณีหนี้บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ที่ปกติธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 18% ถึง 28% ลูกหนี้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี อาจจะขอให้ธนาคารเปลี่ยนหนี้บัตรที่เดิมต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงมาเป็นสินเชื่อระยะสั้น (short-term loan) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะถูกลงมาก เช่น เหลือแค่12% นอกจากนี้ ลูกหนี้ยังขอรีไฟแนนซ์ (refinance) หนี้บัตรไปยังธนาคารอื่นที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้อีกด้วย

jumboslot

ลดค่าใช้จ่าย และจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีหนี้ และผู้ที่จัดการวางแผนหนี้ อันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไป ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลง รวมถึงไม่สร้างภาระหนี้สินเพิ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำในช่วงเศรษฐกิจถดถอย รายได้หด คิดว่าทุกคนควรต้องรู้ว่าในแต่ละเดือนนั้น เรามีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ดำรงชีพต่อคน หรือต่อครัวเรือน ประมาณเท่าไร สำหรับการลดค่าใช้แต่ละคนนั้นจะมีวิธีที่ปฎิบัติแตกต่างกันออกไป แต่วิธีง่ายที่สุด คือ การจัดกลุ่มและเรียงลำดับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ

โดยเริ่มจากการจำแนกรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าห้อง ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งรายจ่ายพวกนี้จะถูกจัดไว้ในความสำคัญลำดับต้น กลุ่มที่สอง คือ ค่าใช้จ่ายรายวัน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และกลุ่มสุดท้าย ค่าสินค้าที่ยังไม่มีความจำเป็น (สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ) ถัดไปก็ลิสต์รายการที่ควรตัดทิ้ง และสามารถลดค่าใช้จ่ายลง เช่น ค่าไฟฟ้า สามารถลดลงอีกได้ไหม หรือ สำหรับผู้ที่ WFH (Work From Home) การที่ค่าไฟฟ้า ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนนึงได้แล้ว ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม สามารถลดลงได้อีกไหม สำหรับการลดค่าใช้จ่ายนั้น ดูเหมือนง่ายแต่ทำยาก เทคนิคง่ายๆ ในการให้เกิดผล ควรต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ และตั้งรางวัลให้กับตัวเราเอง

slot

การหาโอกาส และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี บนระบบออนไลน์ เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพียงเพื่อหาข้อมูล แต่ควรนำข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เป็นช่องทางต่างๆ ในการหาเงิน หรือ สร้างรายได้เพิ่ม จะเห็นว่ามีหลายคนได้ใช้วิกฤตโควิด สร้างโอกาสในการหาเงิน สำหรับผู้ที่ยังคิดไม่ออกในการทำธุรกิจเสริม อาจจะเริ่มง่ายๆ จากการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสด เช่น หาสินทรัพย์ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ (Underutilised Assets) หรือสิ่งของภายในบ้านที่มีประโยชน์แต่เราไม่ได้นำมาใช้งาน ซึ่งของเหล่านั้นก็มีแต่รอวันเสื่อมค่าลง

โดยนำของเหล่านั้นไปขายบนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่างๆ นอกจากจะได้เงินสดมาเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้ การทำธุรกิจออนไลน์ไปในตัว ในการหารายได้พิเศษ ผลประโยชน์บางอย่างอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบตัวเงิน เช่น การสร้างแบรด์ต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ หรือตัวของเรา Personal branding ผ่านทางแอพโซเชียลต่างๆ แล้วจึงค่อยหาโอกาส ทำธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ภายหลัง

5.Take care of yourself and your health the best อย่างสุดท้าย คือ ต้องดูแลตัวคุณเองให้ดีที่สุด ดูแลในที่นี้ หมายถึง ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ คอยปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ วิธีการดูแลตัวเอง ที่ภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศ เพื่อลดความเสี่ยง ปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ดังนั้นหากในกรณีแย่ที่สุด สุขภาพกาย จิตใจมีปัญหารุนแรง ก็จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน แม้ว่าจะมีหลายคนได้วางแผนป้องกันความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยไว้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม มันยังมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนเร้น (Hidden costs) ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆ ที่จะตามมา ซึ่งแน่นอน เราก็จะต้องวนลูปกลับไปแก้ปัญหาภาระหนี้สินข้างตนต่อไม่จบสิ้น

นอกจากนี้ ยังมีคำถามจากหลายคนว่า ควรลงทุนในตอนนี้ไหม ราคาหุ้นที่ตกลงควรทำอย่างไร อาจารย์กุลบุตร ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อไปว่า ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย แน่นอนพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หรือหุ้นสามัญ ส่วนใหญ่จะต้องติดลบ ในตลาดขาลง ที่มีความผันผวนของตลาดอย่างมาก มีผู้เชี่ยวชาญและนักการเงินบางท่านก็จะเสนอแนะให้นักลงทุนหาโอกาสจากการที่ Fed (ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา) ปรับดอกเบี้ยลดลงในประวัติการณ์ รวมถึง ตลาดหุ้นที่ดัชนีตกลงมาอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงโควิด ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น ถ้าไม่จำเป็นเราควรเลี่ยงการลงทุนในตลาดช่วงนี้ ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ คือ สิ่งที่เราสามารถจัดการมันได้ด้วยตัวเราเอง นั้นก็คือ การดูแลตัวคุณและคนในครอบครัว แทนที่จะไปโฟกัส day-to-day markets หรือ การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน

จับตาปมขัดแย้งสหรัฐ-จีน อาจนำไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.25-32.65 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 32.34 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

joker123

โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทยมูลค่า 3.1 พันล้านบาท และ 7.9 พันล้านบาท ตามลำดับ ส่วนในเดือนเมษายน เงินบาทแข็งค่า 1.6% และยอดขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทยลดลงจากเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 4.69 หมื่นล้านบาท และ 1.89 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลช่วงอายุ 3-5 ปี ปรับตัวลดลงราว 17 bps

สล็อต

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่า ตลาดการเงินจะให้ความสนใจกับการเปิดเผยข้อมูลภาคแรงงานของสหรัฐฯ รวมถึงการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศคงกรอบเป้าหมายดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.25% และสัญญาว่าจะใช้ “เครื่องมือทั้งหมด” ในการพยุงเศรษฐกิจท่ามกลางความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยประธานเฟด กล่าวว่า

สล็อตออนไลน์

เศรษฐกิจอาจเผชิญแรงกดดันจากความกังวลของผู้บริโภคและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจะให้น้ำหนักระหว่างแนวโน้มความขัดแย้งทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ในหลายประเทศ ทั้งนี้ รมว.ต่างประเทศของสหรัฐฯ อ้างถึงหลักฐานที่อาจแสดงให้เห็นว่าเชื้อ COVID-19 หลุดออกมาจากห้องแล็บในจีน โดยนักลงทุนกังวลมากขึ้นว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้มาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมเพื่อรักษาคะแนนความนิยมก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน

jumboslot

สำหรับ ปัจจัยภายในประเทศ บัญชีเดินสะพัดเดือนมีนาคม ไทยมียอดเกินดุล 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากยอดเกินดุล 5.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่ดัชนีบริโภคภาคเอกชน ลดลง 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดิ่งลง 7.8% ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวในไตรมาส 1 และน่าจะเห็นการหดตัวมากขึ้นในไตรมาส 2 ส่วนระยะถัดไปต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ทิศทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติและเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลของมาตรการการเงินการคลัง อนึ่ง เราคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 0.50% ในเดือนนี้ ควบคู่ไปกับมาตรการเยียวยาเฉพาะจุดมากขึ้น

slot

ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์แนชั่นแนล ยกระดับบริการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ

จากผลสำรวจประจำปี ‘The Future of Payments Study – อนาคตแห่งการใช้จ่าย’ ของยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่าการใช้เงินสดยังมีคงบทบาทสำคัญในการชำระเงินของคนไทย ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากการใช้เงินสดเป็นหลัก มาสู่การชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในสัมผัสเชื้อจากพื้นผิวต่างๆ ซึ่งทางยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีการยกระดับการชำระเงินแบบดิจิทัล การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพราะเล็งเห็นว่าประสบการณ์การใช้จ่ายที่ราบรื่นและกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน์ของการชำระเงินแบบดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

joker123

เมื่อไม่นานมานี้ องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ได้ออกมาประกาศเตือนว่า ธนบัตร อาจจะเป็นหนึ่งในวัตถุทที่สามารถปนเปื้อนเป็นเพิ่มการแพร่กระจายของ โควิด-19 ได้เนื่องจากเชื้อไวรัสฯ สามารถฝังตัวอยู่บนพื้นผิวของธนบัตรได้หลายวันติดต่อกัน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคองค์กรต่างๆ อย่างสมาคมธนาคารไทย ที่ออกมาแนะนำให้ประชาชนหันมาใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโดยตรง ทางด้าน ธนาคารกลางแห่งประเทศสิงคโปร์ ได้มีการชี้แนะประชาชนให้เปลี่ยนมาใช้การชำระเงินรูปแบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาระยะห่างของภาครัฐ

สล็อต

ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลอย่างการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้าน หรือ การชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) และ การชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Payment) แทนการใช้เงินสดหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านเพื่อซื้อของใช้และอาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมไปถึงประโยชน์ที่การชำระเงินแบบดิจิทัลจะมอบให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลานี้ อย่างเช่น

สล็อตออนไลน์

• ความสะดวกและรวดเร็ว – การชำระเงินแบบดิจิทัลช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ รวมไปถึงบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน

jumboslot

ในประเทศไทย บัตรยูเนี่ยนเพย์ สามารถใช้ได้กับร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ อาทิ วัตสัน (Watson), วิลล่า มาร์เก็ต (Villa Market), เซ็นทรัล กรุ๊ป (Central Group), ดีแคทลอน (Decathlon), ซูเปอร์สปอร์ต (Supersport), เอช & เอ็ม (H&M), ซาร่า (Zara) และ พาวเวอร์บาย (Power Buy) รวไปถึงการใช้บนแพลตฟอร์มส่งอาหารอย่าง แกร็บฟู้ด (GrabFood) หรือ บริการส่งของอย่าง ดีเอชแอล (DHL)

• ความปลอดภัย – นอกจากการลดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ที่สามารถอยู่บนธนบัตรได้นานหลายวันแล้ว ระบบความปลอดภัยในการใช้บริการการชำระเงินแบบดิจิทัล ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกอย่าง ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายผู้ใช้บริการและร้านค้าคลอบคลุมในหลายประเทศ ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจฯ จึงมั่นใจได้เลยว่าการชำระเงินของท่านในแต่ละครั้งมีความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้แนวทางการจัดการความปลอดภัยของระบบและข้อมูลส่วนบุคคล

slot

• ตรวจสอบยอดใช้จ่ายย้อนหลังและความโปร่งใส – การชำระเงินแบบดิจิทัลยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการใช้จ่ายให้กับผู้ใช้งานได้ เพราะการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งจะตรวจสอบและติดตามยอดค่าใช้จ่ายย้อนหลังได้ทั้งการใช้งานแบบส่วนบุคคลและธุรกิจ ในทุกยอดการใช้จ่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสำหรับนักธุรกิจการที่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายย้อนหลังได้นั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ที่ทำให้การควบคุมและจัดการค่าใช้จ่ายง่ายเพียงปลายนิ้ว

• สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น – อีกหนึ่งในประโยชน์จากการใช้บริการการชำระเงินแบบดิจิทัล คนจะหนีไม่พ้นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการและธนาคารผู้ออกบัตรมอบให้ อย่างการสะสมคะแนนพ้อยของบัตรเครดิตที่สามารถนำมาและใช้เป็นส่วนลดหรือแลกเป็นของสุดพิเศษได้ หรือการให้ส่วนลดพิเศษที่ทางผู้ให้บริการระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลอย่าง ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนว ร่วมกับร้านค้าต่างๆ มามอบให้อยู่อย่างสม่ำเสมอ

การเปลี่ยนแปลงจากคู่แข่งเป็นพันธมิตร ได้ผลหรือไม่

ผ่านมาประมาณเกือบปีกับการเปิดตัวโครงการ Libra ที่ Facebook เป็นผู้ผลักดัน ซึ่งช่วงแรกดูเหมือนจะได้รับความนิยมและมีพันธมิตรเข้าร่วมมากมาย ทั้ง Visa, Master Card หรือ Paypal โดยมีภารกิจที่จะเป็น “สกุลเงินของโลก” ซึ่งบริหารงานโดยองค์กรอิสระที่ชื่อ “Libra Association” แต่จากช่วงที่ผ่านมาโครงการ Libra ก็เผชิญปัญหาในหลายด้านจากหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐฯ เองหรือการถอนตัวจากพันธมิตรเอกชนต่างๆ

joker123

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการ Libra ไม่สำเร็จลุล่วงอย่างที่วางแผนไว้ ไม่ใช่อุปสรรคด้านเทคโนโลยี ความน่าเชื่อถือแต่มันคือการที่สกุลเงิน Libra จะทำให้อำนาจรัฐ และธนาคารกลางถูกลดบทบาทลง รวมถึงความน่าเชื่อถือของเอกชนในการสร้างเงิน Digital เพื่อเป็นตัวกลางของเงินให้มีความเป็นกลางมากที่สุด

แม้ Libra จะบอกว่าตัวเองเป็น Stable Coin ที่มีสินทรัพย์จริงหนุนหลังเป็นเงินของสกุลประเทศนั้นก็ตาม แต่ลองคิดภาพว่าแต่ละประเทศอนุญาตและใช้เงินสกุล Libra จริง แสดงว่าต้องมีการพึ่งพิงระบบของ Libra เสมือนเป็นการยืมจมูกคนอื่นหายใจ และหมายความว่านอกจากรัฐบาลแล้ว Libra ก็จะรู้ถึงข้อมูลการใช้-จ่ายเงินของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบัน Customer Data เป็นข้อมูลที่มีค่ากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก

สล็อต

แต่ทาง Libra ก็กลับมาในชื่อ Libra 2.0 ที่มีการประนีประนอมกับทางฝั่งรัฐบาลและธนาคารกลางมากขึ้น โดย Libra Coin แบบที่ให้ธนาคารกลางทั่วโลกเข้ามาสร้างเงินสกุลดิจิทัลเองได้ โดยเริ่มแรกมี 4 สกุลเงินคือ USD, EUR, GBP และ SGD โดยต้องมีเงินสำรองในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยเก็บไว้ในบัญชีธนาคารของ Libra และมีการปรับปรุงระดับความปลอดภัย และกฏเกณฑ์อื่นเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ตอบโจทย์นี้เรื่อง ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่จะไม่ถูกนำไปหาประโยชน์เรื่องอื่นๆ

ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นทางธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ออกข่าวความคืบหน้าในการใช้เงิน Digital Yuan หรือ Digital Currency Electronic Payment (DC/EP) โดยเป็นการเริ่มทดลองใน 4 เมือง ได้แก่ เซิ่นเจิ้น ซูโจว เฉิงตู และสงอัน โดยมีการร่วมมือกับร้านค้าอย่าง Starbucks และ McDonald’s โดย Digital Yuan จีนนั้นจะสามารถใช้กับ App ของตนเองหรือใช้ร่วมกับระบบ Wepay, Alipay ก็ได้

สล็อตออนไลน์

แน่นอนครับว่าประเทศจีนที่ยังคงมีการ Block Facebook และยิ่งในช่วงปัจจุบันเริ่มมีประเด็นสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ-จีน ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปลายปีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่มีทางที่จะเข้าร่วม และใช้เงินสกุล Libra อย่างแน่นอน

สำหรับประเทศไทยเองนั้นคุ้นชินกับ Digital Money มาสักพักแล้ว เช่น Rabbit Line pay หรือ True wallet ที่ใช้แค่ในระบบปิดของตนเองอย่างซื้อของใน 7-11 หรือชำระค่าโดยสาร แต่ก็ยังต้องทำการชำระเงินบาทเข้ามาในระบบก่อน และยังไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

jumboslot

แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการพัฒนา “โครงการอินทนนท์” ที่เป็นเงินสกุลดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือ Central Bank Digital Currency (CBDC) ที่นำเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือระบบ Blockchain มาประยุกต์ใช้ โดยความคืบหน้าล่าสุดผลการทดสอบโครงการอินทนนท์ระยะที่ 3 สามารถโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารสมาชิกได้แบบ Real-time โดยได้ทดสอบกับธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และสำเร็จไปได้ด้วยดี

โดยข้อดีของ Digital Currency ของธนาคารกลางเองนั้น นอกจากจะทำให้ต้นทุนของการเพิ่มเงินในระบบลดลงแล้ว ยังสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงิน ในระบบได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการดำเนินการชำระเงิน Settlement ก็จะรวดเร็วขึ้นเป็นการประหยัดต้นทุนทั้งด้านเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับระบบการเงินของประเทศ

slot

การเข้ามาของ Digital Currency คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยธุรกิจแบบเดิมอย่าง ร้านแลกเงินต่างๆ ก็อาจจะมีบทบาทน้อยลงไปบ้าง เพราะปัจจุบันการชำระเงินสกุลต่างประเทศ หรือการพกเงินไปเที่ยวต่างประเทศ สามารถชำระผ่านช่องทางที่ไม่ใช่เงินสดเช่น Credit Card, Paypal หรือบัตรเดบิตท่องเที่ยว และในอนาคตเมื่อ Digital Currency สามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการ การโอนเงินชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจก็จะรวดเร็ว ถูกต้อง และมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง

จะเห็นได้ว่าธนาคารกลางในแต่ละประเทศนั้นได้มีโครงการพัฒนา Digital Currency เป็นของตนเองขึ้นมา แม้จะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันบ้าง เช่น ประเทศจีนที่กล่าวว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยี Blockchain ต่างกับประเทศไทยเรา แต่ก็ทำให้โครงการ Libra นั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่วางแผนไว้น้อยลง

โดยสื่อชื่อดังอย่าง Financial Times ได้เรียกว่าเป็นแค่ PayPal อันใหม่เท่านั้นเอง หมายความว่า Libra ก็จะเป็นแค่ระบบการชำระเงินออนไลน์ หรืออย่างมากก็เป็นเพียง E-wallet หรือ Digital Money อีกประเภทเท่านั้น ซึ่งเราก็คงต้องรอจับตาดูและปัจจัยที่สำคัญคือจะมีธนาคารกลางประเทศใดที่จะให้ Libra เป็น Digital Currency แทนที่จะพัฒนาเองครับ

ธ.โลก คาดศก.ไทยปีนี้ติดลบ 5% ส่งออกหดตัว 6.3% เสี่ยงตกงาน 8 ล้านคน

ธนาคารโลกหั่นเป้ศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นติดลบมากกว่า 5% จากเดิมคาดติดลบ 3.3% ส่งออกคาดว่าติดลบ 6.3% ชี้แรงงานเสี่ยงตกงานกว่า 8.3 ล้านคน เซ่นพิษโควิด-19 คาดใช้เวลา 2 ปี เศรษฐกิจไทยจะกลับสู่ภาวะปกติ

joker123

นางเบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการ ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลกปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ เป็นติดลบมากกว่า 5% จากเดิมคาดติดลบ 3.3% เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และน่าจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี ที่เศรษฐกิจจะกลับไปสู่ระดับการเติบโตก่อนประสบปัญหาโควิด-19

สำหรับ ภาคการส่งออกคาดว่าจะหดตัวลง 6.3% เป็นการชะลอตัวลงรายไตรมาสที่แรงที่สุดในรอบ 5 ปี เนื่องจากความต้องการสินค้าไทยในต่างประเทศยังคงอ่อนแอ เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่วนการบริโภคภาคเอกชนจะลดลง 3.2% เนื่องจากมาตรการห้ามการเดินทางและรายได้ที่ลดลงซึ่งจำกัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยเฉพาะในไตรมาส 2 ของปี 63

สล็อต

ทั้งนี้ ประเมินว่า การระบาดของโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2/63 ที่มีคนตกงานกระจายไปทั่ว และกระทบต่อครัวเรือนชนชั้นกลาง และครัวเรือนที่ยากจน โดยธนาคารโลกประมาณการว่า กว่า 8.3 ล้านคน จะตกงานหรือสูญเสียรายได้จากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจะทำให้งานมากมายโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องครัวเรือนที่เปราะบาง ควรขยายความคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้สูงอายุและแรงงานข้ามชาติไม่ได้ถูกมองข้าม

สล็อตออนไลน์

โดยพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวที่ 4.1% ในปี 64 และ 3.6% ในปี 65 ซึ่งสะท้อนว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับก่อนการระบาดของโควิดภายในกลางปี 65 แต่รูปแบบของการฟื้นตัวยังขึ้นอยู่ปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอ การท่องเที่ยวที่เปราะบาง รวมไปถึง การค้าและห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน

“แม้ว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจนั้นรุนแรง ภาคการท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 15% ของจีดีพี ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่ไทยเกือบจะห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศตั้งแต่เดือนมี.ค.63”นางเบอร์กิท กล่าว

jumboslot

อย่างไรก็ตาม จากการที่ประเทศไทยเริ่มผ่อนปรนการห้ามเดินทาง จะทำให้การบริโภคภายในประเทศที่เดิมมีความเข้มแข็งอยู่แล้วและเป็นเครื่องจักรผลักดันเศรษฐกิจเริ่มจะฟื้นตัวได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 63 และในปี 64 แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ปรับตัวและยังมีความไม่แน่นอนอยู่

“ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว ความท้าทายที่สำคัญของไทย คือ ทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้ที่ตกงานสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกครั้ง ทั้งนี้ น่าจะได้นำมาตรการที่เสริมความคล่องตัวของตลาดแรงงานมาพิจารณา เช่น การให้เงินอุดหนุนค่าจ้างที่มุ่งเป้าไปสู่บุคคลที่อยู่ในภาคการผลิตที่เปราะบางที่สุด และการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริงเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานอีกครั้ง”นางเบอร์กิท กล่าว

slot

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชฐา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก กล่าวว่า รายงานยังได้เสนอแนะว่า ควรให้เงินอุดหนุนแก่กลุ่มที่เปราะบางต่อไป และถ้าเป็นไปได้ ควรพยายามเชื่อมโยงการให้เงินอุดหนุนไปกับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และความสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างโอกาสในการหารายได้ ในระยะปานกลาง ประเทศไทยควรพิจารณาโครงการที่จะให้ประโยชน์ครอบคลุมทั่วทุกด้านเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคและวิกฤตการณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ ควรเสริมด้วยการมุ่งเป้าโครงการไปที่กลุ่มคนยากจน

“สำหรับผู้ประกอบการที่เปราะบาง การสนับสนุนควรจะต้องปรับเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ไปสู่การเสริมสร้างผลิตภาพที่ยังประกอบกิจการ นอกจากนี้ ควรปรับทิศทางการสนับสนุนด้านการคลัง จากมาตรการฉุกเฉินไปสู่โครงการสร้างงานชั่วคราว โดยเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทที่จะเข้าร่วมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการรับทำงานสาธารณะอยู่”นายเกียรติพงศ์ กล่าว

‘5 สิ่งที่ SME ต้องคิด เพื่อก้าวต่อจาก COVID-19’

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังคลี่คลาย SME ต้องรับมือและก้าวข้ามไปอย่างแข็งแกร่งที่สุด โดยในการเสวนาออนไลน์ SME Exclusive Talk ที่จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การรับมือและแผนในการก้าวต่อไปของ SME ได้ข้อสรุป 5 สิ่งที่เหล่าผู้ประกอบการ SME ต้องใช้ในการปรับตัวระหว่างสถานการณ์ รวมถึงใช้ในการวางแผนที่จะก้าวต่อไป

joker123

“5 สิ่งที่ SME ต้องคิด เพื่อก้าวต่อจาก COVID-19”
1) ปรับตัวให้ไวพร้อมรับทุกสถานการณ์
2) เพิ่มช่องทางการขาย กระจายความเสี่ยง
3) จริงใจต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
4) คำนึงถึงเงินทุนหมุนเวียนสำรอง
5) มุมมองในเชิงบวก

สล็อต

1) ปรับตัวให้ไวพร้อมรับทุกสถานการณ์
แน่นอนว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจ แต่การปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยสามารถแบ่งได้เป็นการปรับตัวแบบระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

การปรับตัวระยะสั้น ได้แก่ การนำวัตถุดิบที่มีมาแปรเปลี่ยนเป็นสินค้าที่เข้ากับสถานการณ์ เช่น การทำหน้ากากอนามัยผ้า การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจยังคงมีเงินหมุนเวียนในระบบและก้าวต่อไปได้ การเริ่มผันธุรกิจเข้าสู่วงการออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากับวิถี New Normal เช่น การปรับรูปแบบพื้นที่ร้านอาหาร หรือ ร้านค้า ตามมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของภาครัฐ

สล็อตออนไลน์

การปรับตัวระยะยาว ได้แก่ การปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เน้นด้านสุขอนามัย และสะดวกปลอดภัยต่อการจัดส่ง การออกแบบพื้นที่ภายในร้านค้าเพื่อให้ถูกต้องตามหลักอนามัย แต่ยังคงรองรับลูกค้าได้ในปริมาณใกล้เคียงกับช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันอีกในอนาคต เพื่อให้สามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

jumboslot

2) เพิ่มช่องทางการขาย กระจายความเสี่ยง
จากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจที่มีช่องทางการขายทางเดียวหรือมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มจะได้รับผลกระทบทางธุรกิจมากกว่ากลุ่มที่มีช่องทางการจัดจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

ดังนั้น การเพิ่มช่องทางการค้า เช่น ช่องทางออนไลน์ก็สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างมาก การศึกษาเรียนรู้ระบบออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทในธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย รวมถึงสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ เพราะไม่ควรที่จะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับลูกค้าเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป

3) จริงใจต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พนักงานบริษัทอาจเริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ เจ้าของธุรกิจควรเปิดเผยสถานการณ์ของธุรกิจในส่วนที่พนักงานสามารถรับรู้ได้ เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจและรู้สึกมีส่วนร่วม ในหลายองค์กรพบว่า หากพนักงานทราบสถานการณ์ที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ จะมีความพร้อมที่ช่วยเหลือกันให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ผ่านการโยกย้ายบทบาทงาน หรือการลดเวลาทำงาน เป็นต้น

สำหรับคู่ค้า ควรมีการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบากันในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้ หรือหากทราบว่าคู่ค้าไม่สามารถที่จะทำธุรกิจต่อไปได้ ควรเตรียมหาคู่ค้ารายอื่นเพื่อสำรองได้ทันการ

slot

ในส่วนของลูกค้า หากสถานการณ์ส่งผลกระทบถึงการบริการ ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าปกติ หรือมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าเคยได้รับ ผู้ประกอบการ SME จะต้องแจ้งลูกค้าเพื่อให้ได้รับทราบก่อนที่จะได้รับสินค้าและบริการ

4) คำนึงถึงเงินทุนหมุนเวียนสำรอง
อีกสิ่งหนึ่งที่ SME ควรคำนึงถึงเสมอ คือ การรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้ รวมถึงเพื่อให้สามารถมีเงินหมุนเวียนสำหรับดำเนินกิจการต่อ

การวางแผนด้านเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดย SME ควรต้องติดตามข่าวสารเพื่อให้สามารถหาแหล่งเงินทุนสำรองยามคับขัน ไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ หรือผลิตภัณฑ์จากธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

5) มุมมองเชิงบวก
สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ลักษณะนี้ คือ มุมมองเชิงบวกของผู้ประกอบการ เพราะการคิดบวกเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ในเชิงรุก จะสามารถทำให้ธุรกิจข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายได้ง่ายขึ้น

การปรับความท้าทายให้เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทำสิ่งใหม่ๆ แม้ว่าจะยากลำบาก แต่จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ประกอบการจะสามารถพลิกมุมมองและดึงศักยภาพการบริหาร รวมถึงยังเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานพร้อมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน

หากมองหาข้อดีเชิงบวกจากสถานการณ์ ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อเตรียมระบบหลังบ้านให้พร้อมอีกครั้ง สามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆ หรือแม้แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะชั่วข้ามคืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจ SME ดำเนินต่อได้อย่างมั่นคงขึ้น ไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์ใดในอนาคตก็ตาม

DeFi นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการลงทุน

ในวันนี้ทุกคนทราบดีว่าโลกมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้นำพาเราเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้น เพราะโอกาสจะมารออยู่หน้าบ้านสำหรับคนที่พร้อม และเร็วกว่าคนอื่นเสมอ

joker123

นายพลากร ยอดชมญาณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาโตชิ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “KULAP” (คูแลป) จะมาชวนคุย หนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ “DeFi” (ดีไฟน์)

สล็อต

“DeFi” หรือ Decentralized Finance คือ ระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ ซึ่งแก้ปัญหาเรื่องความรวดเร็ว และต้นทุนในการดำเนินงานจากระบบการเงินเดิม ถ้าเทียบอายุกับคนแล้ว อุตสาหกรรมของระบบการเงินรูปแบบใหม่นี้ก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กเล็กอายุ 2 ขวบเท่านั้น แต่มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ DeFi โดยรวมไม่เล็กเลย เพราะปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า $7,000 ล้านดอลล่าร์ หรือกว่า 218,400 ล้านบาท และยังคงมีแนวโน้วเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

สล็อตออนไลน์

มูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของระบบ DeFi ที่ใหญ่ขนาดนี้ เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ต่างจากระบบการเงินเดิมเลย อาทิเช่น การกู้ยืม, การค้ำประกัน, การแลกเปลี่ยน หรือการชำระเงิน เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของสินทรัพย์ ให้กลายเป็นดิจิทัลบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์ และด้วยความที่เป็นดิจิทัลจึงทำให้อัตราการหมุนเวียน (เปลี่ยนมือ) ของสินทรัพย์มีความเร็วมากกว่าระบบเดิมเป็นอย่างมาก

jumboslot

ปัจจุบันมีสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ DeFi ที่เป็นสิ่งค้ำเพื่อยืนยันมูลค่าไว้ในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ มากกว่า 125,000 ล้านบาท แต่ที่น่าตกใจก็คือเมื่อ 3 เดือนก่อน ยังมีสินทรัพย์ดิจิทัลที่ค้ำอยู่เพียงแค่ 30,000 ล้านบาท เรียกได้ว่านี่เป็นการเติบโตที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก

slot

เราลองมาทำความรู้จักสถาบันการเงินในรูปแบบของ DeFi กัน ผมขอพูดถึงสถาบันการเงินที่ชื่อว่า “Compound” (คอมพาวด์) เป็นสถาบันการเงินรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบุคคลกับบุคคล ผ่านช่องทางออนไลน์ จึงไม่มีสาขา ไม่มีหน้าเคาน์เตอร์ คอยบริการลูกค้า ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำ และสามารถให้ดอกเบี้ยเงินฝากกับลูกค้าที่สูงได้

สถาบันการเงินคอมพาวด์นี้ก่อตั้งโดย Robert Leshner ผู้เป็นพ่อมดสายการเงิน และ Geoffrey Hayes ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี จึงทำให้คอมพาวด์ดูลงตัวเป็นอย่างมาก เพียงในเดือนแรกคอมพาวด์ก็มีเงินฝากในระบบ 15 ล้านบาทแล้ว ปัจจุบันสถาบันการเงินนี้มีพนักงานในบริษัทเพียง 14 คน แต่มีเงินฝากในระบบถึง 50,000 ล้านบาท ในเวลาเพียง 1 ปี 10 เดือนเท่านั้น นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของสถาบันการเงินยุคใหม่

ในไทยเราเองก็มีสถาบันการเงินในรูปแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว สถาบันการเงินแห่งนี้มีชื่อว่า “KULAP” (คูแลป) ถือเป็นสถาบันการเงินในรูปแบบของ DeFi แห่งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินรูปแบบใหม่ ที่ไม่มีสาขาเช่นกัน เราให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากทางสำนักงาน ก.ล.ต.

จุดประสงค์สำคัญของสถาบันการเงินยุคใหม่คือ Building the open financial system หรือการสร้างระบบทางการเงินแบบเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ลองคิดเผื่อในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้าว่า ถ้าสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น, กองทุน, พันธบัตร, ทอง, ที่ดิน, คอนโด และอีกมากมาย ถูกแปลงมูลค่าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด ตลาดนี้จะมีมูลค่ามากขนาดไหน เราเตรียมพร้อมกับการมาของ DeFi หรือยัง ผมบอกได้เลยว่านี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น