ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร ‘ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย’ ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคงของ ชสอ. ตลอดจนสินเชื่อที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอจากการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก และสิทธิพิเศษด้านกฎระเบียบที่สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีและมีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตก็ลดทอนลงบางส่วนจากเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปที่ยังค่อนข้างอ่อนแอ รวมทั้งการที่ ชสอ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกและเงินลงทุน ความเสี่ยงจากการกู้ยืมต่อ และภาระหนี้ที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

joker123

ทั้งนี้ การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงความพร้อมของ ชสอ. ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบภายหลังจากที่กฎระเบียบใหม่ที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีผลบังคับใช้ด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต
ความพร้อมของ ชสอ. ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ

สล็อต

ทริสเรทติ้ง มองว่า ชสอ. มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับกฎระเบียบใหม่โดยไม่มีประเด็นกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับการดำเนินงานของ ชสอ. ทั้งนี้ กฎระเบียบใหม่ที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์คือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ในเบื้องต้นแล้ว พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้ในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้กู้ยืม และการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทริสเรทติ้งเห็นว่ากฎระเบียบใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในระยะยาวของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบการเงินของไทย

ทริสเรทติ้ง คาดว่า การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจจะเป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการเติบโตและจะทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินของ ชสอ. อ่อนแอลงในระยะสั้น ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการลงทุนและเกณฑ์ในการตั้งสำรองสำหรับสภาพคล่องและหนี้สูญที่เข้มงวดขึ้นในกฎระเบียบใหม่จะทำให้การลงทุนของ ชสอ. มีความยืดหยุ่นน้อยลงและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ก็ลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมิได้คาดหวังว่าผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ ชสอ. จะทำให้มุมมองต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของ ชสอ. เปลี่ยนแปลงไป ในทางกลับกัน กฎระเบียบใหม่น่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างเสถียรภาพในระยะยาวให้แก่ ชสอ. ได้ด้วยเช่นกัน

สล็อตออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์จะยังคงได้รับสิทธิพิเศษภายใต้กฎระเบียบใหม่
สิทธิพิเศษต่างๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับอันได้แก่ การยกเว้นภาษีหลัก ๆ ทุกประเภทและการมีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้อื่นๆ จะยังคงมีอยู่ต่อไปภายใต้กฎระเบียบใหม่ กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกได้รับการยกเว้นภาษีหลักๆ ทุกประเภท เช่น ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีจากเงินลงทุน นอกจากนี้ พ.ร.บ. สหกรณ์ยังกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิมีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้อื่นๆ ในการได้รับดอกเบี้ยและการได้รับชำระคืนเงินกู้จากลูกหนี้อีกด้วย สิทธิพิเศษด้านบุริมสิทธิ์ดังกล่าวช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีข้อได้เปรียบในการให้กู้แก่สมาชิกเหนือกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ในขณะที่เงินกู้ส่วนใหญ่ที่ให้แก่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมินั้นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงกับนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดว่าการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของเงินกู้ตามงวดนั้นสามารถใช้วิธีหักจากเงินเดือนของสมาชิกได้ ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิส่วนใหญ่มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายหนี้เสียของเงินที่ให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ด้วย ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลต่อคุณภาพเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกในสหกรณ์ขั้นทุติยภูมิอย่าง ชสอ. ด้วย

jumboslot

จุดอ่อนของการกำกับดูแล
การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินซึ่งมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดและเข้มงวดมากกว่า ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นจุดอ่อนสำคัญที่สร้างข้อจำกัดให้แก่สถานะอันดับเครดิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ถึงแม้ว่ากรอบกฎระเบียบใหม่จะช่วยในการควบคุมกิจการของสหกรณ์ได้เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่กฎระเบียบดังกล่าวก็ไม่ได้รับประกันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดจะยึดมั่นกับกฎระเบียบใหม่นี้ได้จริงหรือไม่ การบังคับใช้กฎระเบียบทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวดและอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ปฏิบัติตามอย่างแท้จริง ซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางทางการเงิน
ชสอ. มีบทบาทเป็นตัวกลางทางการเงินสำหรับสหกรณ์สมาชิกโดยการรับฝากเงินและให้กู้ยืม ชสอ. ยังมีบทบาทหลักในการส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยด้วย บทบาทของ ชสอ. ดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ ทำหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. สหกรณ์และเป็นตัวแทนของสหกรณ์สมาชิก ทั้งนี้ ชสอ. มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับชาติเพื่อที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และพัฒนากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมภูมิมีหน้าที่ให้เงินกู้ยืมและผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ในทำนองเดียวกัน ชสอ. ก็ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเสมือนเป็นแหล่งเงินทุนอีกทางหนึ่งและยังมีการให้ผลประโยชน์ต่างๆ ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดอบรมและสัมมนาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการดำเนินงานและการเงินแต่สหกรณ์สมาชิกด้วย

slot

มีความเสี่ยงทางด้านราคาตลาดจากการเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุน
ชสอ. เผชิญกับความเสี่ยงทางด้านราคาตลาดอันเนื่องมาจากการลงทุน โดยในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่านโยบายการลงทุนของ ชสอ. ได้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นแบบเชิงรุกมากขึ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญที่มีความเสี่ยงสูง ชสอ. มีอัตราส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 32% ณ สิ้นรอบปีปัญชี 2562 โดยเงินลงทุนประกอบไปด้วย เงินลงทุนในหุ้นสามัญ 45% หุ้นกู้ 51% และอื่นๆ อีก 4% ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2562 เปรียบเทียบกับเงินลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วน 5% หุ้นกู้ 84% และอื่นๆ อีก 11% ภายใต้นโยบายการลงทุนพื้นฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า ชสอ. จะจำกัดการลงทุนในหุ้นสามัญลงในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นสามัญที่มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตได้

การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลกระทบจากการตั้งสำรองเต็มจำนวนเพื่อให้ครอบคลุมผลขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน โดย ชสอ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัทการบินไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 1.9 พันล้านบาทซึ่งคิดเป็น 1% ของสินทรัพย์รวมและ 6% ของทุนทั้งหมดของ ชสอ.

อัตราส่วนการก่อหนี้ยังอยู่ในระดับสูงและมีฐานทุนอยู่ในระดับปานกลาง
ฐานทุนของ ชสอ. ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย ทุนสำรองตามข้อบังคับ กำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น และกำไรสุทธินั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนการก่อหนี้ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 24.8% ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2561 จากระดับ 19.4% ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2559 แต่อัตราส่วนดังกล่าวก็ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ก่อตั้งมานานซึ่งมีอัตราส่วนดังกล่าวโดยเฉลี่ยที่ระดับประมาณ 40% ถึงแม้ว่าทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของ ชสอ. มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวมกลับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 19.7% ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2562 จากการมีค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น

ตามเงื่อนไขข้อบังคับของ ชสอ. มีการกำหนดให้สหกรณ์สมาชิกจะต้องซื้อหุ้นของ ชสอ. เพิ่มเติมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของสหกรณ์สมาชิก ในสถานการณ์ปกติ ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของ ชสอ. จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันกับที่ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วของสหกรณ์สมาชิกแต่ละรายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติจากกลไกปกติในการซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือนของสมาชิก ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า ชสอ. จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานทุนมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทางลบของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือตลาดการเงินภายในประเทศ

สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เพียงพอแต่มีความเสี่ยงจากการกู้ยืมต่ออยู่บ้าง
ทริสเรทติ้ง คาดว่า ชสอ. จะยังคงสามารถรักษาสภาพคล่องให้มีความเพียงพอจากการได้รับวงเงินกู้ยืมจำนวนมากจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง วงเงินดังกล่าวน่าจะมีเพียงพอที่จะใช้เป็นทุนในการดำเนินงานและรองรับความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องที่เหนือความคาดหมายได้

โดยเฉลี่ยแล้วเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นั้นมีสัดส่วนคิดเป็น 12% ของหนี้สินรวมหรือ 9% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าเงินทุนขนาดใหญ่ที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินมักมีความเสี่ยงด้านการกู้ยืมต่อมากกว่าการใช้เงินฝากและการกู้ยืมจากสหกรณ์สมาชิกเป็นแหล่งเงินทุน การมีสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากภายนอกที่สูงส่งผลให้ ชสอ. มีความเสี่ยงด้านการกู้ยืมต่อและมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ชสอ. มีเงินลงทุนจำนวนมากพอที่จะรองรับภาระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากภายนอกได้ทั้งหมดซึ่งมีส่วนช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลงได้ กระนั้นหลักทรัพย์ค้ำประกันก็มีความอ่อนไหวไปตามความเสี่ยงด้านราคาและแนวโน้มการขาดทุนในกรณีที่เกิดการบังคับขายหลักทรัพย์

ชสอ. มีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ในสัดส่วน 41.4% ของสินทรัพย์รวม ณ เดือนมีนาคม 2563 และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ระดับ 14.3% ณ เดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 6% อยู่มาก

มีการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแต่มีการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี
ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า ชสอ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกเป็นอย่างมาก โดยเงินให้กู้ยืมที่ ชสอ. ให้แก่สมาชิก 20 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วน 50% ของเงินให้กู้ยืมรวม ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2562 ในขณะที่ ชสอ. ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกเพียง 256 รายจากจำนวนสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด 1,093 ราย ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2562 ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดที่ 58% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ในขณะที่ประมาณ 32% ของสินทรัพย์รวมเป็นเงินลงทุน และส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวลดทอนลงจากองค์ประกอบของเงินให้กู้ยืมของ ชสอ. ที่เป็นหนี้คุณภาพดี

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2562 ชสอ. มีเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 18.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.02% ของเงินให้กู้ยืมรวม เงินให้กู้ยืมของ ชสอ. ที่เป็นหนี้คุณภาพดีนั้นสะท้อนถึงเงินที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตค่อนข้างต่ำซึ่งได้รับอานิสงส์จากสิทธิพิเศษด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีบุริมสิทธิ์เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ และจากกลไกการชำระคืนหนี้ด้วยระบบหักเงินเดือนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทริสเรทติ้งยังคาดหวังให้ ชสอ. ยังคงรักษานโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวังต่อไปเพื่อป้องกันผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สงครามเย็นดิจิทัล! เมื่อสหรัฐอเมริกาและจีนกำลังแย่งความเป็นมหาอำนาจด้านบล็อกเชน

ความขัดแย้งด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่กำลังร้อนแรงอยู่ขณะนี้ ทั้งการสั่งแบนเทคโนโลยีของจีนจากสหรัฐ และการที่จีนชิงเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลก่อนสหรัฐฯ ที่บ่งบอกได้ชัดว่าเป้าหมายสูงสุดของจีนก็คือก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางการเงินของโลก ต้องการแทนที่เงินดอลลาร์ด้วยเงินหยวนดิจิทัล กำลังบอกอะไรเรา
วิสัยทัศน์ทางสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ของทั้งสองประเทศนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขณะที่สหรัฐฯต้องการปกป้องเงินดอลลาร์สหรัฐให้คงความเป็นสกุลเงินสำรองทั่วโลก และยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง CBDC จีนต้องการส่งออกรูปแบบเศรษฐกิจของตนเองไปทั่วโลกและควบคุมระบบการเงินภายในบ้านให้เข้มงวดขึ้นผ่านทางเงินหยวนดิจิทัล

joker123

ในเดือนสิงหาคมจีนได้ประกาศทดลองใช้เงินหยวนดิจิทัลในศูนย์กลางเมือง 4 แห่ง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว และฮ่องกงซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบที่มีประชากร 400 ล้านคนหรือประมาณ 29% ของประชากรทั้งประเทศ ในช่วงเวลาเดียวกันธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาในบอสตันได้ประกาศว่าจะร่วมมือกับนักวิจัยจาก Massachusetts Institute of Technology ในความพยายาม เพื่อสร้างและทดสอบสกุลเงินดิจิทัลสมมุติที่มุ่งเน้นไปที่การใช้งานของธนาคารกลาง
เดอะ ไฟแนลเชี่ยลไทม์ให้ความเห็นว่า ความรวดเร็วในการพัฒนาเงินหยวนดิจิทัลของจีนทำให้เกิดความกังวลถึงการท้าทายโดยตรงต่ออำนาจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินกลางของโลก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เครือข่ายบริการชำระเงินข้ามพรมแดนของคู่แข่งที่ดำเนินการโดยตะวันตกเช่น SWITF ซึ่งสหรัฐฯใช้เป็นเครื่องมือบังคับในมาตรการคว่ำบาตร

สล็อต

และนี่คือการแข่งขันทางไซเบอร์สเปซครั้งใหญ่ของโลกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Big Data และ IoTs ซึ่งมีบล็อกเชนเป็นกุญแจสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิด New Financial Order สร้างการควบคุมระบบและการกำกับดูแลที่จะมีอำนาจต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกใหม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หลายคนมองว่า การเกิดขึ้นของหยวนดิจิทัลอาจจะยังไม่ส่งผลให้จีนเป็นผู้นำทางการเงินของโลกในเร็ววัน มาตรการ COVID 19 ทำให้เกิดความปกติใหม่ในหลายๆ เรื่อง เกิดการชะงักงันของโลกาภิวัฒน์ การพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ลดลง รวมไปถึงการค้าขายระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนเป็นการผลิตและซื้อสินค้าจากภายในประเทศหรือกลุ่มประเทศใกล้เคียง ทั้งจากประเด็นด้านการผลิตและการขนส่งให้ทันเวลา รวมไปถึงในพฤติกรรมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และจากมุมมองของการใช้พลังงานของโลกโดยเปล่าประโยชน์กับการบริโภคสินค้าข้ามทวีป ดังนั้นแทนที่จะเป็นสกุลเงินใหม่ของโลกวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากกว่าคือการเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของสกุลเงินดิจิทัลท้องถิ่นในโลกที่กระจายอำนาจมากขึ้น

สล็อตออนไลน์

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาภาคเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว จีนทำได้ดีมากในการชำระเงินดิจิทัล ที่ทำให้ Apple pay Wechat และ Alipay จะต้องมีโทเค็นบนแพลตฟอร์มบริการรับชำระเงินด้วย รวมไปถึงการพัฒนา AI ด้านระบบการติดตามผู้คน โลจิสติกส์ หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภคอย่าง TikTok แต่ในวงกว้างสหรัฐฯ ยังคงเป็นผู้นำเทคโนโลยีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ ซึ่งต่างกับจีนที่ยังคงต้องพึ่งพาบางเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ เช่น กรณีของสมาร์ทโฟนหัวเว่ยกับระบบปฏิบัติการAndroid แต่จีนเองก็กำลังทุ่มเงินจำนวนมหาศาลให้กับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่นบล็อกเชนและ AI ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศจีนเพียงแห่งเดียวได้ยื่นจดสิทธิบัตรมากกว่า 80 รายการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ในด้านบริการเครือข่ายบล็อกเชน รัฐบาลจีนก็เพิ่งเปิดตัวเครือข่ายบริการบล็อกเชน สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ทั่วโลกที่จะช่วยให้โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับบล็อกเชนสามารถสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ ในต้นทุนต่ำบนเครือข่ายนี้เพื่อเร่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล

jumboslot

โดยสรุปแล้ว ถึงแม้ว่าการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง เช่นเงินหยวนดิจิทัลอาจยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในระดับโลก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วงชิงการเป็นผู้นำโลกระหว่างสหรัฐฯ – จีน หากไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่นการจับมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พันธมิตรด้านการเมืองและการทหาร อย่างไรก็ตามสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะท้ายที่สุดแล้ว AI บล็อกเชน และเทคโนโลยีสำคัญอื่นๆ คือหัวใจสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นประเทศก้าวหน้าใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ต้องให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้

slot

ฟิทช์ เรทติ้งส์ : โรงแรมไทยควบคุมการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดในขณะที่ RevPAR น่าจะฟื้นตัวช้า

ฟิทช์ เรทติ้งส์ -กรุงเทพฯ -7 ตุลาคม 2563: โรงแรมในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา น่าจะยังคงต้องเผชิญกับรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (revenue per available room หรือ RevPAR) ที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง

joker123

แม้ฟิทช์จะคาดว่า RevPAR น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2564-2565 จากจุดต่ำสุดในปี 2563 แต่น่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่เคยได้รับในปี 2562 การฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ล่าช้าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง ยังคงเป็นความท้าทายหลักที่โรงแรมในประเทศไทยจะต้องเผชิญในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า การสะสมเงินสดและการปรับลดต้นทุนได้กลายเป็นปัจจัยสำหรับความอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่ยากลำบากในปัจจุบัน

สล็อต

ฟิทช์ คาดว่า ในปี 2563 RevPAR เฉลี่ยของโรงแรมในประเทศจะลดลงมากกว่าร้อยละ 60 จากปีก่อน (ครึ่งปีแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 65) โดยฟิทช์เชื่อว่าโอกาสที่อัตราการเข้าพัก และราคาห้องพักจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สล็อตออนไลน์

ฟิทช์ คาดว่าผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่จะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ติดลบในปี 2563 และฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี 2564-2565 อัตรากำไรของผู้ประกอบการโรงแรมที่จดทะเบียน

jumboslot

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายใหญ่ที่สุดสามรายลดลงอย่างมากในครึ่งปีแรกของปี 2563 แม้จะมีความพยายามปรับลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยผู้ประกอบการเหล่านี้ต่างระบุถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ได้ในระดับร้อยละ 20-30 จากฐานปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้ระดับอัตราการเข้าพักที่จะทำให้ถึงจุดคุ้มทุน ลดลงประมาณร้อยละ 10-20 แตกต่างกันไปแล้วแต่บริษัท

slot

ผลประกอบการที่อ่อนแอลงน่าจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ณ สิ้นปี 2563 โดยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปีในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินให้ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนสถานการณ์โรคระบาดทั้งนี้มีสมมติฐานว่าไม่มีเงินลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว

รู้จัก Online retail เทรนด์การลงทุนที่เป็นมากกว่าแค่หุ้นเทคโนโลยี

อีกไม่นานก็จะเข้าใกล้เดือน 11 ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกคงจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ในเดือนดังกล่าวก็มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายในฝั่งเอเชียก็เฝ้ารอเช่นกันกับเทศกาล “คนโสด” ในวันที่ 11/11 ที่เป็นเทศกาลในการชอปปิ้งออนไลน์ยักษ์ใหญ่จากหลากหลายแพลตฟอร์ม

joker123

โดยแม้จะมีจุดเริ่มต้นเทศกาลมาจากไอเดียของ Alibaba ที่ปีที่แล้วฟาดยอดขายไป 10,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 4.3 หมื่นล้านบาท ภายในเวลา 1 นาทีกว่า แซงหน้าเทศกาล Black Friday และ Prime day ของ Amazon ไปเรียบร้อยแล้ว โดยแม้ตอนนี้จะเริ่มเห็นเทศกาลลดราคาที่ถี่ขึ้น เช่น วันที่ 9/9 หรือ 10/10 ตามแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ต้องยอมรับว่าขาช้อปต่างๆ ก็ยังจับตารอวันที่ 11/11 ในปีนี้ที่แม้จะมีโควิด-19 แต่ก็ไม่น่าจะหยุดความร้อนแรงของเทรนด์การขายของออนไลน์ไปได้

สล็อต

ระหว่างที่ธุรกิจร้านค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเพราะไวรัสโควิด-19 กลับเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนรุ่นเก่า ที่ไม่เคยลองใช้เทคโนโลยีต้องหันมาเรียนรู้ ทั้งในการทำงานผ่านทางไกล หรือการซื้อของและสั่งอาหารออนไลน์ก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือเมื่อมนุษย์เราได้ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น หรือตอบสนองความขี้เกียจเราแล้วนั้น ก็จะทำให้พฤติกรรมในการทำงานหรือใช้ชีวิตนั้นถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยผลสำรวจผู้ที่อายุระหว่าง 16-54 ปี กว่าครึ่งนึงตอบว่ามีโอกาสที่จะซื้อของออนไลน์บ่อยขึ้น

สล็อตออนไลน์

แม้การซื้อของ Online จะมีมานานสมัยที่เรารู้จัก Website แล้วแต่การเข้ามาของ Smartphone นั้นก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยจากรายงานของ We are Social และ Hootsuite ทั่วโลกนั้นมีผู้เคยซื้อของ E-commerce อยู่ที่ 74% แต่ผู้ที่เคยซื้อของผ่านมือถือมีเพียง 52% เท่านั้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามูลค่าการเติบโตของธุรกิจนั้นสูงถึง 18% ต่อปีเลยทีเดียว แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตไปได้อีก

jumboslot

แต่ที่น่าสนใจคือ ประเทศที่มีผู้ซื้อของผ่านมือถือหรือ App อันดับต้นๆ คือ ประเทศอินโดนีเซีย 78% และประเทศไทย 71% แต่ประเทศอย่างจีนและสหรัฐฯ นั้นกลับไม่ค่อยนิยมนักโดยอยู่ที่ 58% และ 41% ทั้งนี้ส่วนนึงอาจเป็นเพราะยังนิยมซื้อของผ่าน Computer หรือช่องทางอื่นมากกว่า

slot

โดยผู้นำในด้านนี้ก็คงไม่พ้นประเทศมหาอำนาจที่ยังไม่สามารถสงบศึกกันได้อย่าง สหรัฐฯ และจีน โดยในฝั่งสหรัฐฯ นั้นก็มีทั้ง Amazon, Ebay หรือ Shopify ที่เป็นร้านค้า Online ขนาดใหญ่ให้กับทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และ SMEs พร้อมกับระบบชำระเงินชำระเงิน Online ยอดนิยมในฝั่งตะวันตกอย่าง Paypal ที่ Elon musk เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งก่อนหันไปก่อตั้งบริษัท Tesla

ในทางฝั่งประเทศจีนก็มีทั้ง Alibaba ที่เป็นเจ้าของ Platform ทั้งร้านค้าอย่าง Taobao, T-mall, AliExpress และ Lazada รวมไปถึงระบบการชำระเงินอย่าง Alipay แถมยังเป็นเจ้าของสื่ออย่าง South China Morning Post อีกด้วย ในส่วนบริษัทอื่นก็มีทั้ง JD.com และ Pinduoduo ก็มาแรงไม่แพ้กันแม้จะยังเน้นการทำตลาดในจีนอยู่

บริษัทที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่หุ้นเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นกลุ่มบริษัทที่เปลี่ยน Lifestyles และรูปแบบการทำธุรกิจแบบเก่าที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน ที่เป็นรายจ่าย Fix Cost เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่แปลกที่หุ้นหรือ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้จะมีผลตอบแทนที่โดดเด่นยิ่งกว่าดัชนีหุ้นทั่วไป หรือหุ้นเทคโนโลยีทั่วไปได้อย่างเห็นได้ชัด

โดยตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่ผ่านมาแม้ว่าดัชนี Nasdaq จะเป็นที่พูดถึงในเรื่องของผลตอบแทนที่สูงถึง 32% แต่เมื่อเทียบกับ ETF Online Retail อย่าง Amplify Online Retail ETF (+82%), Pro Shares Online Retail (+81%) หรือ Global X E-Commerce (+53%) หรือแม้กระทั่งหุ้นรายตัวที่กล่าวถึงและอยู่ใน ETF ข้างต้นอย่าง Shopify (+173%), Amazon (+72%), Paypal (+78%), Alibaba (+41%), และ JD.com (+120%) ทั้งนี้หากนำไปเปรียบเทียบกับดัชนีหุ้นทั่วไปอย่าง S&P500 ที่ +6% หรือ SET ที่ยังติดลบ -19% นั้นจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก

จะเห็นได้ว่าแม้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้จะมีข่าวที่ทำให้ตลาดเกิดความผันผวน หรือที่เราเรียกว่า “Noise” ทั้งในเรื่องของโควิด-19 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ Brexit แต่การถอยออกมาบ้างแล้วดูแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวมากขึ้น และไม่จำกัดตัวเองแค่การลงทุนในดัชนีทั่วไปที่เห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์ก็เป็นอีกหนึ่งในวิธีการสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในปัจจุบันที่เริ่มมีความนิยมในการลงทุนรูปแบบ Thematic หรือ Megatrends มากขึ้นเรื่อยๆ

โดยสำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนประเภทนี้นั้น ในปัจจุบันประเทศไทยก็มีทาเงลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่แต่ละบริษัทจัดการคัดสรรมาอย่างดี หรือการเปิดพอร์ตการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือ ETF โดยตรงผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือสำหรับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงก็สามารถลงทุนผ่าน Structed products ที่บริการ Private Banking จากบริษัทชั้นนำก็ได้เช่นกัน

7 วิธีปลดล็อกพฤติกรรมแก้หนี้ พร้อมเคล็ดลับตั้งหลักใหม่ปลดภาระหนี้ไวกว่าเดิม

กับดักการเป็นหนี้แบบไม่มีวันจบสิ้น เกิดจากอะไร? และการเป็นหนี้ผิดหรือไม่ เชื่อว่านี่คงเป็นคำถามคาใจใครหลายคน และคงมีจำนวนไม่น้อยที่พอเป็นหนี้แล้ว มีพฤติกรรมแก้หนี้ไม่ถูกวิธี เช่น พยายามแก้ปัญหาเองไม่กล้าขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และใครจะพูดเรื่องพฤติกรรมแก้หนี้แบบผิดๆ ได้ดีเท่าคนที่เคยก้าวข้ามประสบการณ์นั้นมาแล้วอย่าง โค้ชหนุ่ม-จักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach เจ้าของภาระหนี้ 18 ล้าน ที่ติดกับดักการเป็นหนี้ไม่จบสิ้น กว่าจะค้นพบวิธี “ปลดล็อกพฤติกรรม” เพื่อหนทางสู่การ “ปลดล็อกหนี้” ก็เกือบต้องหนีหนี้ไปตลอดชีวิต ที่ได้มาแชร์บนเวที “FIN TALK by TMB l Thanachart ปลดล็อกชีวิตหนี้… สู่วิถีการเงินใหม่” ที่จัดโดย ทีเอ็มบีและธนชาต

joker123

และนี่คือ “7 วิธีปลดล็อกพฤติกรรมแก้หนี้ พร้อมเคล็ดลับตั้งหลักใหม่ปลดภาระหนี้ไวกว่าเดิม” โดยมันนี่โค้ชชื่อดังของเมืองไทย

  1. หาจุดตั้งหลัก ด้วยการเดินไปคุยกับคู่สัญญาหรือธนาคารเพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางออกร่วมกัน
  2. หาจุดเริ่มต้นเล็กๆ แล้วเราจะมีกำลังใจแก้หนี้ก้อนใหญ่มากขึ้น จุดเริ่มต้นเล็กๆ ในที่นี้ คือ การยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหา
  3. เขียนตัวเลขหนี้ทั้งหมด มองให้ออกว่าหนี้ก้อนไหนต้องรีบเยียวยา และเจรจากับคู่สัญญา
  4. ลดรายจ่าย ง่ายกว่าเพิ่มรายรับ เพราะเงินในกระเป๋าเรา คุมง่ายกว่า และการลดรายจ่ายที่ถูกต้อง คือลดรายจ่ายหนี้ ด้วยการเลือกเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายหนี้ในแต่ละเดือน

สล็อต

  1. เลือกใช้เวลา นั่นคือใช้เวลาในการโฟกัสการแก้ปัญหา ไม่ต้องรอเวลาในการแก้หนี้ รวมทั้งใช้เวลาในการหันหน้าคุยกับธนาคารเพื่อเจรจา หรือขอคำปรึกษา ปัญหาการเงินแก้ได้อันดับแรก “ต้องควบคุมอนาคตการเงินของคุณก่อน”
  2. เพิ่มรายได้ ด้วยการนำทักษะของตัวเองมาใช้หารายได้ เช่น งานอดิเรกที่เราทำอยู่ลองเอามาคิดและดัดแปลงให้สามารถหารายได้เพิ่มเติม
  3. ขอความช่วยเหลือ คนจำนวนไม่น้อยมีพฤติกรรมแก้หนี้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น พยายามแก้ปัญหาเองไม่กล้าขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ติดกับดักการเป็นหนี้แบบไม่มีวันจบ ปัจจุบันธนาคารก็มีบทบาทเป็นคลินิกช่วยรักษา ช่วยวินิจฉัยโรค และช่วยจ่ายยาให้กับคนไข้ที่กำลังมีปัญหาหนี้

สล็อตออนไลน์

ทีเอ็มบีและธนชาตก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ให้กับลูกค้า ให้รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการเงินอย่างถูกต้อง โดยเน้นการให้คำปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำเสนอทางเลือกต่างๆ เช่น การทำรวมหนี้ หรือ Debt Consolidation เพื่อให้ลูกค้าสามารถรวมภาระหนี้ที่มีจากหลายๆ บัญชีสินเชื่อให้เหลือหนี้เพียงบัญชีเดียวในสินเชื่อมีหลักประกัน เพื่อช่วยลดดอกเบี้ย ลดค่างวด และเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าได้

jumboslot

โค้ชหนุ่มยังฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจคนเป็นหนี้ “การรีไฟแนซ์ไม่ได้แก้ปัญหา เป็นเพียงบรรเทาปัญหาจากหนี้เท่านั้น ดีสุดคือเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่ คุณต้องสร้างพลังใจจากการแก้ปัญหาเล็กๆ ลดหนี้ไปที่ละน้อยและกำลังใจจะมาหวังว่าทุกคนคงจะเจอไฟส่องเท้าและทำให้เราผ่านพ้นไปจนถึงเป้าหมายของเราได้”

slot

บทบาทของ Fintech ที่มีส่วนช่วยสร้างระบบการเงินโลกที่ยั่งยืน

สำหรับระบบการชำระเงินทั่วโลก เคนเคยเป็นผู้ก่อตั้ง Zynga Foundation ที่ใช้เกมส์ดิจิทัลเพื่อสร้าง social impact และส่งมอบเงินบริจาคการกุศลมูลค่ากว่า 25 ล้านเหรียญผ่านเกมส์ยอดนิยมเช่น FarmVille Words และ With Friends เขายังเคยดำรงตำแหน่ง COO ของโครงการ The ONE Campaign ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความยากจนและการป้องกันโรคระบาดโดยเฉพาะในแถบแอฟริกา

joker123

การแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัส โควิด-19 ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับการเงินและกระตุ้นให้เกิดการชำระเงินแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกลายเป็นกระแสใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 15% ในปีนี้เพียงปีเดียว เนื่องจากผู้บริโภคมองหาโซลูชันการชำระเงินที่รวดเร็วและเข้าถึงได้มากขึ้น เมื่อระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยีฟินเทค (fintech) จึงมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการเงินระดับโลกที่มุ่งเน้นการเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

สล็อต

เมื่อสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่และบล็อกเชนแพร่หลายมากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเหล่านี้ในวงกว้าง ตามที่มีการบันทึกไว้อย่างชัดเจน ปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมภาคการเงินในโลกทุกวันนี้นั้นสูงอย่างน่าตกใจ อีกทั้งระบบการเงินแบบดั้งเดิมยังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint) ปริมาณมหาศาล

สล็อตออนไลน์

นอกจากนี้ยังเป็นที่รับรู้กันอย่างเปิดเผยว่ากระบวนการขุด cryptocurrency นั้นใช้พลังงานจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ประเทศโปรตุเกสใช้พลังงาน 1,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (KWh) ในแต่ละปี ในขณะที่ 40 ล้านธุรกรรมที่เกี่ยวกับ bitcoin สิ้นเปลืองพลังงานไปมากถึง 28,000 ล้าน KWh หรือเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 2,200 ล้านแกลลอน

jumboslot

ถึงเวลาที่นักพัฒนานวัตกรรม Fintech ต้องนำทัพเอง
ผู้นำ Fintech ทั้งหลายคือผู้ที่ได้รับโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการใช้ประโยชน์จากช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคเพื่อสร้างและออกแบบอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับโลกการเงินในขณะนี้ ในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมฟินเทค บอกได้เลยว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในการพิสูจน์ให้เห็นว่าภาคการเงินสามารถบรรลุเป้าประสงค์ในการทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ได้จริง

เช่นเดียวกับระบบอื่นใดที่มีความซับซ้อน การสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนที่ยั่งยืนเสียตั้งแต่เริ่มต้นย่อมจะง่ายกว่าการ “ปรับเปลี่ยนหรือรีเอ็นจิเนียร์” ในขั้นตอนถัดๆ ไปในภายหลัง งานวิจัยอิสระแสดงให้เห็นว่าในขณะนี้จนถึงปี 2566 น่าจะเป็นช่วงปีที่สำคัญที่สุดของการเติบโตในการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ซึ่งรวมถึง BTC, ETH และ XRP ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เทคโนโลยีทางการเงินเช่นบล็อกเชนและคริปโตจะต้องเป็นกรีนเทคโนโลยีและต้องสามารถรับมือกับปัญหาและภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของโลกการเงินให้ได้

slot

ระบบการเงินแบบดั้งเดิมต่างก็กำลังดำเนินการเพื่อลดผลกระทบโดยรวมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Blackrock กำลังกระตุ้นให้ลูกค้าคิดทบทวนการลงทุนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านสภาพภูมิอากาศ ในทำนองเดียวกันสถาบัน Rocky Mountain เพิ่งเปิดตัว Center for Climate Aligned Finance ซึ่งได้รับการตอบรับและร่วมสร้างพันธกิจจาก Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase และอื่นๆ

ความมุ่งมั่นของ Ripple ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ภายในปี 2573
ด้วยความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในทุกแวดวงอุตสาหกรรม Ripple จึงดำเนินการอย่างหาญกล้าด้วยการเอ่ยคำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายของการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยผสานรวมทั้งในแง่ของการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ การซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร และการลงทุนในเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการกำจัดคาร์บอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อที่จะเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจการเงินอย่างแท้จริง Ripple ยังได้ร่วมมือกับ Energy Web Foundation ในการร่วมสร้าง EW Zero ซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพ่นซอร์สตัวใหม่ที่จะช่วยให้บล็อกเชนใดๆ ลดคาร์บอนผ่านการซื้อพลังงานหมุนเวียนในตลาดท้องถิ่นทั่วโลก XRP Ledger ซึ่ง Ripple ใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เริ่มใช้ทูลส์ EW Zero ในการซื้อพลังงานสะอาด ทำให้เป็นบริษัทบล็อกเชน carbon-neutral รายใหญ่เจ้าแรกที่ประเดิมก่อนใคร ด้วยการคาดการณ์ว่ามูลค่าปริมาณธุรกรรมของ XRP จะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 750 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 พันธกิจในการบรรลุเป้าหมาย carbon net-zero นี้จะช่วยส่งผลต่อการประหยัดพลังงานในปริมาณมหาศาล

การยอมรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางภายในแวดวงการเงินทั่วโลกคงไม่สามารถเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่ผู้นำในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบเสียแต่ตอนนี้เพื่อลดการใช้พลังงาน หากองค์กรเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยให้เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นเผยการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดในปริมาณมากย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หากผู้นำฟินเทคจับมือกับผู้สร้างนวัตกรรมริเริ่มด้านพลังงานสะอาดและผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านการเงินทั่วโลก ฟินเทคจะสามารถนำเสนอมาตรการที่ยั่งยืนเพื่อรับประกันโลกอนาคตดิจิทัลที่เป็นสีเขียว และช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกภายในปี 2593 ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้สำหรับโลกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement)

ทำไมตลาดทุนยุคใหม่ถึงหันมาใช้บล็อกเชนเทโซส?

ในแวดวงเทคโนโลยีการเงินการลงทุนหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน เรามักได้ยินคนพูดถึง “บล็อกเชน” กันบ่อยขึ้น สำหรับคนทั่วไปการทำความเข้าใจบล็อกเชนอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราจะรู้จักการทำงานอย่างคร่าวๆ เพื่อให้เราเห็นแนวโน้มรวมถึงโอกาสการลงทุนในยุคดิจิทัลได้ชัดเจนขึ้น

joker123

อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SE Digital ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “อธิบายแบบง่ายๆ บล็อกเชน ก็คือเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงรูปแบบหนึ่ง โดยเป็นการกระจายสำเนาข้อมูลให้ทุกคนในเครือข่ายรับรู้ ทำให้เกิดความปลอดภัย เพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลจะทำได้ยากมาก หากมีการแก้ไข ทุกคนจะตรวจสอบได้ ทำให้ตลาดทุนยุคใหม่นำมาใช้ในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพราะมีความโปร่งใสและความปลอดภัย

“ลองนึกถึงการฝากถอนเงินกับธนาคารตามปกติ เราต้องมีสมุดบัญชีเพื่อบันทึกหลักฐานธุรกรรมการเบิกถอนโอนเงินของเรา ธนาคารเองก็จะมีฐานข้อมูลที่บันทึกความเคลื่อนไหวของธุรกรรมต่างๆ ของลูกค้าธนาคาร บันทึกลงในสมุด เมื่อมีการโอนเงินเข้ามาหรือออกไป ใครโอนเงินให้ใคร ก็จะบันทึกยอดปัจจุบันในบัญชีของลูกค้าทุกคนอย่างถูกต้อง”

สล็อต

การเก็บข้อมูลบนบล็อกเชนมีข้อดีคือ สามารถแจกจ่ายสมุดบัญชีกลางที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้สมาชิกในเครือข่ายทุกรายเก็บไว้ แทนที่จะเก็บไว้ที่เดียว จึงมีความโปร่งใสและมั่นใจได้ว่าการปรับแก้ข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยาก และถ้ามีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้น สมาชิกทุกรายที่อยู่ในเครือข่ายจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยธุรกรรมและข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บรวบรวมไว้เป็น “บล็อก (Block)” ที่มีหลายๆ บล็อกต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ และจะต้องมีการอ้างอิงรหัสเชื่อมต่อกับบล็อกก่อนๆ ทำให้เกิดเป็นห่วงโซ่ (Chain) จึงเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “บล็อกเชน (Block Chain)” นั่นเอง

สล็อตออนไลน์

ความปลอดภัยของบล็อกเชนเกิดจากการอ้างอิงข้อมูลของบล็อกที่เชื่อมกันโดยไม่ขาดสาย หากมีการแก้ไขข้อมูลรายการใดรายการหนึ่ง “รหัสเชื่อมต่อ” นี้จะพังลง ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างบล็อกที่ 1 และ 2 ขาดจากกันทันที และสืบย้อนได้ว่าในบล็อกที่ 1 เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยทุจริต

กลไกสำคัญของบล็อกเชน
หากจะเล่าถึงการเก็บข้อมูลโดยระบบบล็อกเชนสำหรับการลงทุนแบบง่ายๆ ก็คือการใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Distributed Ledger Technology (DLT) หรือแปลเป็นไทยว่า “เทคโนโลยีสมุดบัญชีแบบกระจายตัว” โดยทั้งบล็อกเก็บข้อมูลและรหัสเชื่อมต่อล้วนอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมสัญญาณข้อมูลถึงกันตลอดเวลา ดังนั้น หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ระบบจะตรวจพบทันที

ยกตัวอย่างเช่น สมมติมีบล็อกข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอยู่ 10 บล็อก บล็อกทั้งสิบซึ่งอยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลจะถูกกระจายสำเนาไปเก็บไว้ในหลายๆ ที่ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการอ้างอิงข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าชุดข้อมูลในแหล่งไหนเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็ยังมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ คอยยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ในปัจจุบันมีผู้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีคุณสมบัติและการทำงานที่แตกต่างกัน จึงมีความเหมาะสมกับงานที่มีลักษณะแตกต่างกันไปด้วย หลายประเทศเริ่มนำบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บข้อมูลที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง เช่น โฉนดที่ดิน เวชระเบียนผู้ป่วย การเลือกตั้ง ฯลฯ และด้วยคุณสมบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยนี้เอง บล็อกเชนจึงถูกนำมาใช้ในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล บริหารจัดการเงินดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี ซึ่งมีสกุลเงินที่หลากหลาย เช่น บิตคอยน์ อิเทอเรียม รวมทั้งโทเคนประเภทต่างๆ

jumboslot

บล็อกเชนในตลาดการเงินและการลงทุน
เมื่อมีการสร้างบล็อกอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูล คำถามก็คือ ใครจะเป็นคนสร้างและยืนยันความถูกต้องของบล็อกเก็บข้อมูลใหม่ๆ จากธุรกรรมในระบบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา?

คำตอบก็คือให้บุคคลภายนอกมาช่วยสร้างและยืนยันความถูกต้องของบล็อกข้อมูลใหม่ โดยที่บุคคลภายนอกนั้นไม่ต้องล่วงรู้ข้อมูลการซื้อขายหรือข้อมูลธุรกรรมภายในบล็อกเลย (เหมือนการให้สร้างเฉพาะตู้เซฟเก็บเอกสารโดยไม่ต้องเห็นเอกสารในตู้เซฟนั้นว่ามีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง) และเมื่อสร้างเสร็จก็จะได้ “รางวัล” หรือค่าตอบแทนสำหรับการสร้างบล็อกใหม่

จึงเป็นที่มาของกระแสการล่ารางวัลหรือเหรียญค่าตอบแทนจากการสร้างบล็อก ซึ่งในวงการจะเรียกว่า “การขุดเหรียญ” นั่นเอง โดยบรรดานักขุดจะต้อง “แข่งขัน” กันแก้โจทย์สมการที่ได้รับและผู้ที่แก้โจทย์ได้เป็นคนแรกจึงจะได้รางวัล (ซึ่งคำตอบจากการแก้โจทย์สมการนั้นก็จะกลายเป็นบล็อกข้อมูลใหม่นั่นเอง) พูดง่ายๆ ก็คือบรรดาผู้สร้างบล็อกหรือนักขุดเหรียญ จะมาคอยสร้างบล็อกใหม่ๆ เพื่อให้นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถบันทึกธุรกรรมการซื้อขายกันได้อย่างปลอดภัย โดยตัวนักขุดเองจะได้ค่าจ้างจากการทำงานสร้างบล็อกเป็นครั้งๆ จึงเรียกว่าระบบ “Proof of Work”

slot

แต่ทุกอย่างก็มีข้อเสีย นักขุดที่มาสร้างบล็อกในระบบ “Proof of Work” ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังเครื่องสูงเพื่อใช้ในการประมวลผลได้เร็วกว่านักขุดคนอื่นๆ และเนื่องจากข้อมูลที่อยู่ในระบบที่มีการทำธุรกรรมนี้มีปริมาณมาก จึงต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากเช่นกัน นักขุดที่มีกำลังทรัพย์มักจะใช้คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์กำลังสูงๆ ทำให้เกิดความได้เปรียบนักขุดรายอื่นๆ จึงอาจเกิดความไม่เท่าเทียมและนำไปสู่ความไม่โปร่งใสที่ก่อให้เกิดการผูกขาดในการสร้างบล็อกได้ ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการสร้างและยืนยันความถูกต้องของบล็อกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Proof of Stake” ขึ้นมา โดยผู้ที่จะเข้ามาสร้างบล็อกต้องวางมัดจำก่อน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการถูกสุ่มเลือกเป็นผู้สร้างบล็อกและเมื่อทำสำเร็จก็จะได้รางวัลเป็นค่าธรรมเนียม วิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า

Proof of Stake เป็นระบบกลไกที่เริ่มได้รับความนิยมในบล็อกเชนที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลัง ข้อดีคือมีเสถียรภาพและความแน่นอนสูงกว่าแบบการแข่งกันขุดเหรียญแบบ Proof of Work อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วยเพราะใช้พลังงานต่ำกว่ามาก และหนึ่งในบล็อกเชนทางการเงินที่ใช้ระบบ “Proof of Stake” ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน คือ บล็อกเชนเทโซส (Tezos)

กฏการออม 50/30/20 ถึงเป้าหมายไม่ยากอย่างที่คิด

ถ้าพูดถึง New Year’s Resolutions เชื่อว่า เงินเก็บออมประจำปี จะไปอยู่ในลิสต์ที่หลายๆ คนคิดไว้ ยิ่งช่วงต้นปีแบบนี้ บางคนโชคดีได้รับโบนัส และเงินปันผล ยิ่งมีเงินเก็บก็อยากให้งอกเงยเพิ่มขึ้นไปอีก แต่จะเลือกวางแผนอย่างไร เพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ภายในปีนี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์

joker123

จึงขอแนะนำทริคการเก็บเงินตามกฏการออม 50/30/20 สัดส่วนที่ช่วยให้บริหารจัดการเงินได้ง่ายขึ้น นอกจากการออมแล้ว หากมีตัวช่วยอย่างประกันดีๆ ที่ตอบโจทย์ ก็สามารถแบ่งเบาหากเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคตได้อีกด้วย

สล็อต

เริ่มจากการแบ่ง 50% ของรายรับไว้สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น หรือ ค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ขาดไม่ได้ เช่น ค่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่ากิน ค่าอยู่ จิปาถะ จากนั้นนำมาคำนวณว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกินจำนวน 50% หรือไม่ ถ้าก้อนนี้เกินงบ ควรลดค่าใช้จ่ายลง เช่น ย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กลง ลดค่าใช้จ่ายโดยการซื้อรถที่ราคาถูกลง เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายบานปลายเกินที่จะรับมือ

สล็อตออนไลน์

ถัดไป 20% เป็น เงินออมและชำระหนี้ ควรเก็บออมเงินทุกเดือนไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เลือกที่จะลงทุนระยะยาว หรือซื้อความคุ้มครองเพื่อบรรเทาการเจ็บป่วย หากเลือกประกันแบบที่มีทั้งความคุ้มครองและเงินสะสมทรัพย์ไปด้วยก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคตได้อีกทางเช่นกัน ที่สำคัญควรเลือกแบบประกัน หรือการออมที่เหมาะสมกับเรา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายการออมเงินไม่ยากอย่างที่คิด

jumboslot

ส่วนอีกจำนวน 30% นำไป ใช้กับสิ่งที่ต้องการ เพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเอง ซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความฟุ่มเฟือยเล็กๆ น้อยๆ แม้จะไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ก็ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง หรือการใช้ไปกับกิจกรรมยามว่าง แต่หากถ้าใครกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงิน บางเดือนก็สามารถแบ่งเงินจากส่วนนี้ไปรวมกับสัดส่วนอื่นได้ อย่าถึงกับตัดทิ้งส่วนนี้ไปโดยปล่อยให้ตัวเองไร้ซึ่งความสุขนั้นไม่ใช่ผลดีในระยะยาว ดังนั้นนำเงิน 30% ของรายได้ไปใช้กับสิ่งที่ตัวเองรักได้เลย โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

slot

วิธีการทำ microloan ออนไลน์และรับเงินภายใน 15 นาที?

ทุกๆวันคนมาที่สำนักงานการเงินรายย่อยศูนย์เพื่อรับจำนวนเงินที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว ทำไมเสียเวลาไปท่องเที่ยวถ้าคุณสามารถหาเงินได้ที่บ้านที่ทำงานหรือที่อื่น ๆ ? หลาย บริษัท ให้โอกาสในการเผยแพร่ microloan ออนไลน์. นี้จะสะดวกมากสำหรับผู้กู้ที่มีศักยภาพคุณต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของ บริษัท ให้ข้อมูลอย่างน้อยและรอการโอนเงิน โดยปกติการอนุมัติใบสมัครและการให้เครดิตเงินกับบัตรเครดิตธนาคารจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

joker123

รับ microloan ออนไลน์
ทำไมคนยังคงไปที่ออฟฟิศศูนย์การเงินรายย่อย? จำนวนเงินที่ให้แก่ประชาชนในใบสมัครที่ออกผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีจำนวน จำกัด โดยปกติผู้กู้จะได้รับ 10,000-15,000 รูเบิล ในการฝากเงินคุณต้องมีบัตร VISA หรือ MasterCard แน่นอนเงินกู้ออนไลน์ไม่ได้เป็นทางเลือกในการกู้ยืมเงิน แต่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจไม่ต้องรอเงินเดือนและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ

สล็อต

“จับเงินกู้” – ได้อย่างรวดเร็วและมีกำไร!
บริษัท “จับเงินกู้” ให้โอกาสออก microloan ในปริมาณตั้งแต่ 1,000 ถึง 15,000 รูเบิล พลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนของสหพันธรัฐรัสเซียถือเป็นลูกค้า ความร่วมมือกับ บริษัท นี้มีข้อดีดังนี้

สล็อตออนไลน์

ไม่จำเป็นต้องยืนยันใบรับรองรายได้ 2-NDFL;
การพิจารณาของโปรแกรมใช้เวลา 15 นาที;
วิธีสะดวกในการได้รับเงิน
ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้จากมุมใด ๆ ของประเทศ
อัตราดอกเบี้ยต่ำ
เมื่อทำเงินกู้ครั้งแรกลูกค้าอาจได้รับ 5,000 รูเบิล หลังจากจ่ายเงินกู้ครั้งแรกแล้วผู้กู้จะสามารถออก microloan ได้สูงสุด 15,000 รูเบิล คำนวณอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับร่างกายของเงินกู้และระยะเวลาที่ง่ายมาก – ใช้เครื่องคำนวณเงินกู้บนเว็บไซต์ https://lovizaim.ru. ใบสมัครจะถูกส่งไปยังผู้จัดการเพื่อพิจารณาโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้กู้กรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว

jumboslot

โอนเงินผ่านบัตรธนาคาร VISA และMasterCard เช่นเดียวกับกระเป๋าสตางค์ของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ Yandex.Money, QIWI และ PayOnline ในกรณีที่ไม่มีบัตรเครดิตหรือกระเป๋าสตางค์ในระบบข้างต้นผู้ยืมสามารถรับเงินได้โดยติดต่อกับรายการของระบบโอนเงิน ระยะเวลาเงินกู้สูงสุดคือ 24 วัน กรอกใบสมัครทันทีและภายใน 15 นาทีคุณจะมีเงิน!

slot

วิธีการกู้ยืมเงินในเอ็มทีเอที่จะอยู่ในการติดต่อเสมอ

ทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบัญชีมือถือหมดเงินและเพื่อเติมเต็มในขณะนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างคุณโชคไม่ดีที่ไม่สามารถ หลาย บริษัท ให้บริการลูกค้าที่แตกต่างกันสำหรับ microcrediting ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นลูกค้าของ MTS คุณสามารถใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวเป็น “Promised Payment” หรือ “Full Trust” และเพื่อให้ได้เงินกู้กับสมาชิกเครือข่ายค่อนข้างง่ายและมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้ในการเจรจา

joker123

ยืมเงิน
วิธีการกู้ยืมเงินจากเอ็มทีเอเอสโดยใช้บริการให้ยืม “Promised Payment”?

ก่อนที่จะกู้ยืมเงินในเอ็มทีเอคุณจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกประเภทของเงินกู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
ตัวอย่างเช่นบริการ microcredit “Promisedการชำระเงิน»ช่วยให้คุณสามารถเติมความสมดุลภายใน 1 นาที และขนาดของเงินกู้แรกจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ใช้ในการสื่อสารเคลื่อนที่ ถ้าคุณใช้จ่าย 300 รูเบิลต่อเดือนในการโทรศัพท์มือถือจำนวนเงินที่กู้จะถึง 200 รูเบิล ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสูงกว่า 300 รูเบิล แต่ในขณะเดียวกันน้อยกว่า 500 รูเบิลต่อเดือนเงินกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 รูเบิล เมื่อบุคคลจ่ายค่าการติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์มากกว่า 500 รูเบิลต่อเดือนจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของ “Promised Payment” คุณสามารถรับรูเบิลได้ 800 ดอก จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำคือ 50 รูเบิล บริการนี้สะดวกมากสำหรับสมาชิกซึ่งเป็นเหตุผลที่คำถามว่าจะเอาเงินออกจาก MTS เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานเครือข่ายมากเพียงใด นอกจากนี้เงินกู้ดังกล่าวให้บริการฟรีและออกให้ไม่เกิน 7 วัน

สล็อต

คุณสามารถใช้บริการ “สัญญาการชำระเงิน” ได้หากผู้สมัครสมาชิกไม่มี microcrediting ประเภทอื่นในขณะนี้
วิธีการใช้เงินในตราสารหนี้สำหรับ mts
วิธีการกู้ยืมเงินใน MTS ด้วยความช่วยเหลือของเงินกู้ “ที่เชื่อถือได้เต็มรูปแบบ”

ใช้บริการสินเชื่อ “สัญญาการชำระเงิน “คุณจะได้รับเงินกู้เพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น และบริการ “At Full Trust” เป็นโอกาสสำหรับสมาชิกในการสื่อสารหลังจากการเชื่อมต่อถึงแม้จะมียอดคงเหลือติดลบ วงเงินสินเชื่อในกรณีนี้คือ 200 รูเบิล แต่ในอนาคตหลังจากเงินกู้ประเภทนี้เอ็มทีเอจะใช้เวลาหกเดือนจำนวนเงินกู้อาจจะมากกว่า 50% การใช้จ่ายเงินในการสื่อสาร

สล็อตออนไลน์

ในกรณีที่เป็นเงินกู้ที่ออก “ในความมั่นใจเต็มรูปแบบ”
วิธีการกู้ยืมเงินใน MTS ด้วยความช่วยเหลือของ “Promised Payment” และข้อกำหนดใดบ้างที่ทำกับสมาชิกในกรณีนี้คุณรู้อยู่แล้ว และเมื่อฉันสามารถใช้เงินกู้ขนาดเล็กที่ “เต็มความน่าเชื่อถือ”?

สามารถใช้บริการนี้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

•สมาชิกเป็นลูกค้า MTS มานานกว่าสามเดือน

•ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาต้นทุนการสื่อสารรายเดือนเฉลี่ยมากกว่า 125 รูเบิล;

jumboslot

•ในระหว่างการเชื่อมต่อของบริการความสมดุลของสมาชิกต้องไม่เป็นลบ

วิธีการกู้ยืมเงินเพื่อขอกู้
วิธีการเปิดใช้บริการ “Promised Payment” เพื่อที่จะยืม MTS ได้หรือไม่?

หลังจากที่คุณพบว่าเหมาะสมแล้วบริการเลื่อมใสมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การเชื่อมต่อ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ “Promised Payment” คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆได้:

•เงินกู้สามารถรับได้ด้วยความช่วยเหลือของคำสั่ง – * 111 * 32 #;

slot

•โทรหมายเลข 1113

การเชื่อมต่อของบริการเงินกู้ “ที่เชื่อถือได้เต็มรูปแบบ”

เพื่อเชื่อมต่อบริการสินเชื่อรายย่อย “นาเต็มไปด้วยความไว้วางใจ “ควรส่งข้อความไปยังหมายเลข 111 พร้อมรหัส 2118 หลังจากนั้นสมาชิกจะได้รับเงินกู้ยืมจำนวน 200 รูเบิล ในการปิดใช้บริการนี้คุณสามารถใช้คำสั่ง SMS ที่มีรหัส 21180 เป็นเลข 111 ตอนนี้คุณรู้วิธียืมเอ็มทีเอ คุณเพียง แต่ต้องเลือกตัวเลือกใดที่เหมาะสมกับคุณ 2 ตัว