งบการเงินส่วนบุคคล

“ งบการเงินส่วนบุคคล “ คือ งบการเงินส่วนตัว หรือ งบการเงินครอบครัวของเรา นั่นเอง ประโยชน์ของงบนี้ คือ จะสามารถทำให้เราเห็นถึง ทรัพย์สิน ที่เรามี มีอะไรบ้าง มีหนี้สิน ภาระผูกพันมากน้อยเพียงใด มีรายรับ รายจ่ายอะไรบ้าง และมีกระแสเงินสดเหลือหรือไม่ ในแต่ละเดือน หรือแต่ละปี หลายท่านอาจจะมองว่า เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรืออาจจะยังไม่รู้จักงบนี้เลยก็ได้นะคะ แต่วันนี้เราจะทำให้ท่านสามารถ ทำงบการเงินของท่าน ง่าย ๆ เพื่อประเมินสถานะการเงินด้วยตัวเองกันค่ะ joker123 ซึ่งงบการเงินของเรา ประกอบด้วย 2 งบหลัก ๆ คือ งบแสดงสถานะทางการเงิน และ งบกระแสเงินสด งบแสดงสถานะทางการเงินส่วนบุคคล ( Personal Balance Sheet ) จะมีรายการประเภท สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของความมั่งคั่งสุทธิ ทำให้เรารู้ว่า เรามี สินทรัพย์ หนี้สิน ทั้งหมดเท่าไหร่เรามาเริ่มต้น … Continue reading "งบการเงินส่วนบุคคล"

จัดการ “การเงิน” ด้วยตัวเอง..อย่างไรให้เป็นระบบ

หากพูดถึงเรื่อง “การจัดการเงิน” ส่วนบุคคล หรือ การจัดการเงินในครอบครัวของเรานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราและสำคัญมากในชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่ง เพราะหากเราทำงาน มีรายได้ แต่เราไม่สามารถบริหารหรือจัดการเงินของเราได้ นั่นหมายถึง ความล้มเหลวทางการเงิน ที่เราอาจต้องเผชิญ ไม่ว่าจะมี รายได้มากน้อย ก็ล้วนแล้วแต่ต้อง บริหารและจัดการเงิน ด้วยกันทั้งสิ้น เราจะมาพูดถึง “หลักการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ joker123 ด้านสภาพคล่อง หรือเงินสำรอง เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ การสำรองเงินเพื่อใช้จ่ายนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพในการสำรองเงินมากน้อยเพียงใด อย่างเช่น พนักงานบริษัท มีเงินเดือน รายได้ประจำ อย่างน้อยขั้นต่ำควรมีสำรองไว้ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจอาจต้องมีเงินสำรองมากกว่า เพราะมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องสำรองเงินไว้มากกว่า หรือต้องสำรองเงินไว้เผื่อขยายธุรกิจหรือลงทุนต่อในอนาคต สล็อต ด้านการใช้จ่าย การจัดสรรค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็น 3 ค่าใช้จ่าย2.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ ที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร … Continue reading "จัดการ “การเงิน” ด้วยตัวเอง..อย่างไรให้เป็นระบบ"

ร่วงหรือรอด? เปิดผลประเมินการเงินที่เป็นธรรม ปีที่ 2

เมื่อดูผลการประเมินรายหมวด ธนาคาร 9 แห่งโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกหมวด หมวดที่ธนาคารได้คะแนนสูงสุด 3 หมวดแรก ยังคงเป็นหมวดเดียวกันกับผลการประเมินนโยบายปี 2561 ได้แก่ หมวดการขยายบริการทางการเงิน เพิ่ม 5.1% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 54.4% จาก 49.3% ในปีก่อน) หมวดการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่ม 12.1% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 46.8% จาก 34.7% ในปีก่อน) และหมวดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่ม 0.9% (คะแนนเฉลี่ยปีนี้ 42.6% จาก 41.7% ในปีก่อน) นอกจากนี้หมวดที่ธนาคารส่วนใหญ่ได้คะแนนรวมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ได้แก่ หมวดอาวุธ รองลงมาคือหมวด ภาษี ค่าตอบแทน สิทธิแรงงาน และ สิทธิมนุษยชน ตามลำดับ joker123 หมวดที่ธนาคารได้คะแนนน้อยที่สุดและได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 5% มี 5 หมวด ได้แก่ หมวดธรรมชาติ เพิ่มขึ้น 1.7% (จาก … Continue reading "ร่วงหรือรอด? เปิดผลประเมินการเงินที่เป็นธรรม ปีที่ 2"