วิธีวางแผนการเงิน แบบใช้ได้ตลอดชีวิต

การวางแผนทางการเงิน ถือว่าเป็นข้อที่ควรจะปฏิบัติเป็นอย่างแรกที่ทุกคนสมควรที่จะต้องทำ ทั้ง วิธีวางแผนการเงิน ของตัวเองและครอบครัวให้มีความเหมาะสม ประกอบไปด้วยการสำรวจตัวเอง การกำหนดเป้าหมาย การจัดส่วนของการบริหารเงิน โดยจะต้องมีการจัดงบดุลในการคุมเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่จะต้องมีการรวบรวมตัวเลขรายได้ที่มีอยู่ทั้งหมด, รวบรวมและจดบันทึกรายจ่ายในแต่ละเดือน ว่าจะต้องมีการใช้จ่ายไปกับเรื่องใดบ้าง คาดคะเนรายจ่ายที่มีอยู่ในอนาคต เพื่อทำสรุปงบประมาณ แล้วตั้งเป็นงบดุลเงินสด ติดตามการใช้จ่ายและการปรับปรุงงบประมาณ joker123 การบริหารหนี้สินก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสามารถหนีกับดักทางการเงิน เป็นไปตามสุภาษิตว่าการไม่มีหนี้ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ซึ่งตัวหนี้นั้นก็มีทั้งแบบ หนี้ดีและหนี้ฟุ่มเฟือย ที่จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์วิธีการที่ดีที่สุดในการลดหนี้ คือ การที่พยายามใส่เงินในจำนวนมากที่สุด โดยที่จะไม่กระทบกับรายจ่ายประจำที่จำเป็นเพื่อเป็นการชำระหนี้สินที่ถูกคิดดอกเบี้ยเอาไว้แพงที่สุด การวางแผนเพื่อการประหยัดภาษี ก็เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่สรรหาคำตอบของการลดหย่อนภาษี ที่ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้าน เงินบริจาค และการทำประกันชีวิต เป็นต้น และการวางแผนทางการเงินของคู่สมรสที่จะต้องมีแผนทางการเงินในอนาคตที่มีระยะยาวถึง 10 ปี และสามารถที่จะจัดแยกเงินออกมาเป็นหลายบัญชี ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินในแต่ละประเภท สล็อต ถ้าต้องการหรือจำเป็นที่จะต้องมีการใช้รถยนต์ ก็ต้องมีแผนในการซื้อรถยนต์ ที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถก็ไม่ควรที่จะเกินอัตรา 15% ของรายได้ของครอบครัวเพื่อที่จะไม่เกิดสภาวะการใช้เงินหรือภาระการผ่อนส่งที่เกินตัว ส่วนของแผนการเงินเพื่อการซื้อบ้านก็ให้เลือกโครงการที่ดีที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด กู้เงินให้น้อยที่สุดและมีการผ่อนชำระให้เร็วที่สุดอีกด้วย และเมื่อต้องมีลูกก็ต้องมีแผนการเงินเพื่อการมีลูก โดยให้เริ่มจากการสำรวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการคลอดบุตร และค่าเลี้ยงดูบุตรต่อเดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้สามารถที่จะจัดการได้ คือ เมื่อพอเริ่มที่จะตั้งครรภ์ก็ต้องเริ่มที่จะเก็บเงิน และบริหารเงินที่ดี และยังต้องมีแผนการเงินเพื่อการศึกษาของลูก … Continue reading "วิธีวางแผนการเงิน แบบใช้ได้ตลอดชีวิต"