จัดการ “การเงิน” ด้วยตัวเอง..อย่างไรให้เป็นระบบ

หากพูดถึงเรื่อง “การจัดการเงิน” ส่วนบุคคล หรือ การจัดการเงินในครอบครัวของเรานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราและสำคัญมากในชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่ง เพราะหากเราทำงาน มีรายได้ แต่เราไม่สามารถบริหารหรือจัดการเงินของเราได้ นั่นหมายถึง ความล้มเหลวทางการเงิน ที่เราอาจต้องเผชิญ ไม่ว่าจะมี รายได้มากน้อย ก็ล้วนแล้วแต่ต้อง บริหารและจัดการเงิน ด้วยกันทั้งสิ้น เราจะมาพูดถึง “หลักการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ joker123 ด้านสภาพคล่อง หรือเงินสำรอง เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัว รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ การสำรองเงินเพื่อใช้จ่ายนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพในการสำรองเงินมากน้อยเพียงใด อย่างเช่น พนักงานบริษัท มีเงินเดือน รายได้ประจำ อย่างน้อยขั้นต่ำควรมีสำรองไว้ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจอาจต้องมีเงินสำรองมากกว่า เพราะมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องสำรองเงินไว้มากกว่า หรือต้องสำรองเงินไว้เผื่อขยายธุรกิจหรือลงทุนต่อในอนาคต สล็อต ด้านการใช้จ่าย การจัดสรรค่าใช้จ่าย โดยแบ่งเป็น 3 ค่าใช้จ่าย2.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ ที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือน เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร … Continue reading "จัดการ “การเงิน” ด้วยตัวเอง..อย่างไรให้เป็นระบบ"