SMC บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน

▸ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท. หรือ SMC) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เรื่อง “รู้ทัน…การเงินกับโลกยุคใหม่” ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา joker123 ▸ นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ บตท. รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “ในโลกยุคปัจจุบันที่กำลังก้าวเข้าสู่ 4IR (The Fourth Industrial Revolution) เราจึงมีแผน CSR เพื่อให้ความรู้เรื่องนี้โดยเน้น กลุ่มนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อยอดได้เพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อสังคมโดยรวม ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้มีนวัตกรรมทางการเงินที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก รวมถึงความเข้าใจในความจำเป็นของการออม ” สล็อต ▸ บตท. ร่วมมือกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative … Continue reading "SMC บตท. ร่วมกับ มธบ. จัด Money Talk ให้ความรู้ทางการเงิน"